Ogłoszenia o konkursach

Konkurs dla pośredników finansowych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, ogłasza konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach produktu Fundusz Kapitałowy, wspieranego ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego.

Łączna kwota wsparcia przewidziana w niniejszym Konkursie na produkt Fundusz Kapitałowy wynosi 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty określone w Regulaminie Konkursu, dostępnym na poniższej stronie internetowej.

W ramach konkursu Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego dokona wyboru Pośrednika Finansowego odpowiedzialnego za utworzenie i zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, powołanym w celu inwestowania ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego oraz Inwestorów Prywatnych w mikro i małe przedsiębiorstwa („MŚP") będące we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie rozruchu.
Wybór pośrednika nastąpi w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, dostępnym na poniższej stronie internetowej.

Wnioski można składać w terminie od 18 kwietnia 2014 roku od godziny 8:00 do dnia 16 maja 2014 roku do godziny 16:00. Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego:

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego – Biuro Regionalne
Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego
ul. Targ Rybny 11, lok. 2
80-838 Gdańsk
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 albo wysłać pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w Załącznikach do Regulaminu Konkursu dostępnych na poniższej stronie. Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.

Podmiotom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na powyższej stronie internetowej, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.


Pytania prosimy kierować do:

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego – Biuro Główne

Menadżer Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel.: 22 599 81 38
fax.: 22 823 88 25
email: pomorskie.jeremie@bgk.com.pl
osoba kontaktowa: Artur Pieńkowski

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - Biuro Regionalne
Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego Biuro Regionalne
ul. Targ Rybny 11, lok. 2
80-838 Gdańsk
tel.: 58 320 58 57
fax: 22 823 88 25
e-mail: pomorskie.jeremie@bgk.com.pl
osoby kontaktowe: Jacek Baczewski, Krzysztof Domozych, Natalia Bicka

 

Nazwa konkursu
Konkurs dla pośredników finansowych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja ogłaszająca konkurs
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Rozpoczęcie naboru wniosków
18.04.2014
Zakończenie naboru wniosków
16.05.2014
Więcej informacji
http://www.jeremie.com.pl/posrednicy/pomorskie/konkursy/fundusz-kapitalowy-4-1-2014-FPJWP/