Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 
 
Wrota Pomorza 
 
Projekt edukacji morskiej 
 
O projekcie

O projekcie

„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”
 
 

 
Projekt  „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” realizowany  będzie przez dwa lata szkolne 2012/2013 oraz 2013/2014.
 
 
Lider projektu:
Departament Edukacji i Sportu/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 
Partnerzy:
Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza (w zakresie szkół podstawowych)
Liga Morska i Rzeczna (w zakresie gimnazjum)
 
Dlaczego edukacja morska?
 1. skuteczne, efektywne oraz atrakcyjne dla uczniów rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez tematykę morską i żeglarską,
 2. nowa kompleksowa oferta edukacyjna służąca realizacji programów rozwojowych szkół podstawowych i gimnazjów,
 3. budowanie tożsamości regionalnej i makroregionalnej,
 4. walory poznawcze, wychowawcze i sportowe żeglarstwa,
 5. wykorzystanie lokalnej infrastruktury wodnej województwa pomorskiego.
 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów poprzez realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w obszarze edukacji morskiej.
 
Działania systemowe realizowane w ramach projektu pozwolą wpłynąć zarówno na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, budowanie poprzez edukację morską tożsamości regionalnej i makroregionalnej, jak i na zmniejszenie barier w rozwoju uczniów związanych z ich statusem i miejscem zamieszkania.
 
W ramach projektu zostanie opracowany pomorski program edukacji morskiej. Program ma zawierać spójną koncepcję pracy z dziećmi i młodzieżą, której celem powinno być rozbudzenie w młodzieży pasji do żeglarstwa, zainteresowania morzem a jednocześnie rozwój kompetencji kluczowych, zwłaszcza takich jak:
 •  matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 •  społeczne i obywatelskie,
 •  inicjatywność i przedsiębiorczość,
 •  świadomość i ekspresja kulturalna.
 
Działania w ramach projektu systemowego Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską będą zupełnie nową propozycją w ofercie edukacyjnej szkół, łączącą teorię z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
 
Szkoły podstawowe
W projekcie weźmie udziałco najmniej 200 szkół z obszaru całego województwa pomorskiego, oraz ponad 10 000 uczniów objętych wsparciem przez 2 lata szkolne
 
Działania skierowane do uczniów szkół podstawowych:
 • rekrutacja szkół podstawowych -  (odpowiedzialny Lider – DES UMWP)
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu w obszarze edukacji morskiej (Lider – DES UMWP)
 • dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne
  oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego (Lider – DES UMWP)
 • warszaty edukacyjne (Lider – DES UMWP)
 • praktyczne zajęcia żeglarskie (Partner – Fundacja Navigare)
 •  obozy żeglarskie (Partner – Fundacja Navigare)
 • edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe (Partner – Fundacja Navigare)
 
Projekt dotyczy uczniów klas V. Z każdej gminy województwa pomorskiego weźmie udział co najmniej jedna szkoła podstawowa. W każdej szkole planowane jest utworzenie średnio 3 grup po ok. 8 uczniów pracujących metodą projektu (w każdej szkole weźmie udział średnio 24 uczniów).
 
Rekrutacja szkół będzie odbywać się przy współpracy z oragnami prowadzacymi szkoły, które zgłoszą do udziału w projekcie placówki wymagające wsparcia w realizacji programów rozwojowych.
 
Gimnazja
W ramach pilotażu w projekcie weźmie udział, co najmniej 20 gimnazjum (obszar Delty Wisły i Zalewu Wiślanego) oraz co najmniej  2000 uczniów gimnazjów objętych wsparciem przez 2 lata szkolne.
 
Działania skierowane do uczniów gimnazjów:
 • rekrutacja szkół gimnazjalnych -  (odpowiedzialny Partner – Liga Morska i Rzeczna)
 • ścieżka międzyprzedmiotowa w oparciu o „Program edukacji morsko-rzecznej” - (Partner – Liga Morska i Rzeczna)
 • dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne
  oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego (Lider – DES UMWP)
 • praktyczne zajęcia morsko-rzeczne (Partner – Liga Morska i Rzeczna)


Projekt  „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” realizowany jest w ramach:
POKL 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałania 9.1.2:  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Publikujący: Iwona Naliwajek, data publikacji: 2013.09.10 13:23