Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 
 
Wrota Pomorza 
 
Program pomocy stypendialnej 
 
Warunki przyznawania stypendiów

Warunki przyznawania stypendium

 

O wsparcie stypendialne w ramach Programu mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r. będzie uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, za wyjątkiem uczniów ostatnich klas właściwych dla danego typu szkoły ponadgimnazjalnej;
 2.  zamieszkuje na terenie województwa pomorskiego;
 3. pochodzi z rodziny, w której średni dochód na osobę w rodzinie w roku podatkowym  2013 nie przekraczał dwukrotności kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. w roku szkolnym 2013/2014 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy):
  1. w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,
  2. w gimnazjum – co najmniej 4,75,
  3. w szkole ponadgimnazjalnej - co najmniej 4,4;
 5. w roku szkolnym 2013/2014 uzyskał średnią ocen z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych, technicznych lub zawodowych co najmniej 5,0, przy czym:
  1. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2014/2015 jest uczniem klasy pierwszej gimnazjum, średnią ocen należy wyliczyć na podstawie ocen z trzech przedmiotów: matematyki i dwóch wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych lub technicznych (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej),
  2.  w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2014/2015 jest uczniem klasy drugiej i trzeciej gimnazjum lub uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, średnią ocen należy wyliczyć na podstawie ocen z dwóch przedmiotów: matematyki i jednego wybranego przedmiotu matematyczno – przyrodniczego, technicznego lub zawodowego (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia właściwej klasy);
 6. uzyskał na koniec ostatniego etapu edukacyjnego:
  1. o najmniej 30 punktów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, lub
  2. co najmniej 240% łącznie z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum (przyjmując, że sumuje się otrzymany wynik procentowy z każdego zakresu obu wymienionych części).

                      

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

 1. uzyskane osiągnięcia ucznia w wybranych, maksymalnie trzech konkursach wojewódzkich i ponadwojewódzkich gdzie konkursy, turnieje i olimpiady – oznaczają konkursy, turnieje i olimpiady organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125); 
 2.  miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich; 
 3. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności Ucznia ubiegającego się o Stypendium.

 

 

Kto składa wniosek


 

 1. Do złożenia wniosku o stypendium uprawnione są szkoły, które wytypują uczniów spełniających kryteria określone w Regulaminie.
 2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku w trybie i terminie określonym w Regulaminie Programu. Każda szkoła może złożyć nieograniczoną liczbę wniosków o stypendium.
 3. UWAGA - nabór wniosków odbywać się będzie w systemie elektronicznym i tradycyjnym.

 

 

Tryb złożenia wniosku


 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy WYPEŁNIĆ W ELEKTRONICZNYM GENERATORZE WNIOSKÓW.
 2. ELEKTRONICZNY GENERATOR WNIOSKÓW zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu
 3. Wypełniony w Generatorze Wniosek należy wydrukować w trzech egzemplarzach, po jednym dla Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, nauczyciela – opiekuna wnioskującego ucznia oraz ucznia/rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 
 4.  Każdy egzemplarz powinien zostać podpisany przez pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego ucznia, opatrzony pieczęcią szkoły i dyrektora szkoły.
 5. Papierowa wersja wniosku o przyznanie stypendium (egzemplarz dla Departamentu Edukacji i Sportu UMWP) wraz z niezbędnymi załącznikami powinna zostać złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub przesłana pocztą w terminie wskazanym w Regulaminie Programu.
 6. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Departament Edukacji i Sportu - Wniosek o stypendium - Program pomocy stypendialnej”.
 7. Do wniosku należy dołączyć: 
  1. oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w 2013 r.  (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dziecka w rodzinie (jeśli dotyczy);
  2. oświadczenie o miejscu zamieszkania Ucznia (załącznik nr 2 do Regulaminu);
  3. zaświadczenia organizatorów potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach (jeśli dotyczy).

 

 Wszystkie załączniki do pobrania w zakładce Regulamin.

  


Gdzie należy złożyć wniosek


Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami umieszczony w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym nazwę i adres szkoły oraz z dopiskiem: „Departament Edukacji i Sportu - Wniosek o stypendium - Program pomocy stypendialnej” należy złożyć w kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego).

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt systemowy „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z obszaru województwa pomorskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 Publikujący: Szymon Skura, data publikacji: 2015.02.05 15:22