Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

 


Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 
 
Wrota Pomorza 
 
Program pomocy stypendialnej 
 
Warunki przyznawania stypendiów

Warunki przyznawania stypendium

 
O wsparcie stypendialne w ramach Programu mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)      w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium w ramach Program, będą uczniami gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
2)      posiadają zameldowanie na terenie województwa pomorskiego,
3)      pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie we właściwym roku podatkowym nie przekraczał dwukrotności kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
4)      uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:
a)       w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,
b)       w gimnazjum – co najmniej 4,75,
c)       w szkole ponadgimnazjalnej - co najmniej 4,4,
5)      uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, średnią ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych co najmniej 5,0, przy czym:
a)       w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, na który składany jest wniosek, będą uczniami klas pierwszych gimnazjum, do średniej ocen należy wliczyć ocenę z trzech przedmiotów: matematyki i dwóch wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych lub technicznych (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia szóstej klasy),
b)       w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, na który składany jest wniosek, będą uczniami klas drugich i trzecich gimnazjum lub uczniami szkół ponadgimnazjalnych, do średniej ocen należy wliczyć ocenę z dwóch przedmiotów: matematyki i jednego wybranego przedmiotu matematyczno – przyrodniczego lub technicznego (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia właściwej klasy),
6)      uzyskali na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:
a)       co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, lub
b)       co najmniej 60 punktów łącznie z obu części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, uzyskanych do 2011 r., lub
c)       co najmniej 240 % łącznie z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, uzyskanych od 2012 r. (przyjmując, że sumuje się otrzymany wynik procentowy z każdego zakresu obu wymienionych części).
 
                        Katalog przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych
                        a)       dla klasy VI szkoły podstawowej – matematykę, przyrodę, technikę, informatykę,
b)       dla gimnazjum – matematykę, fizykę z astronomią, geografię, chemię, biologię, informatykę, technikę,
c)       dla zasadniczych szkół zawodowych – matematykę, fizykę i astronomię, geografię z ochroną środowiska, przedmioty techniczno-zawodowe ujęte w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych za wyjątkiem praktyk zawodowych,
d)       dla techników, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych - matematykę, fizykę i astronomię, chemię, biologię, geografię, technologię informacyjną, informatykę, przedmioty techniczno-zawodowe ujęte w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych za wyjątkiem praktyk zawodowych,
                      

         

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za:
 1. uzyskane osiągnięcia ucznia w wybranych, maksymalnie trzech konkursach wojewódzkich i ponadwojewódzkich gdzie konkursy, turnieje i olimpiady – oznaczają konkursy, turnieje i olimpiady organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125);
 2. miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich;
 3. miejsce zamieszkania na obszarach słabych strukturalnie.

 

 

 

Kto składa wniosek

 
Do złożenia wniosku o stypendium uprawnione są szkoły, które wytypują uczniów spełniających kryteria określone w Regulaminie.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku w trybie i terminie określonym w Regulaminie Programu. Każda szkoła może złożyć nieograniczoną liczbę wniosków o stypendium.
UWAGA - w bieżącej edycji Programu nabór wniosków odbywać się będzie w systemie elektronicznym i tradycyjnym.
 

 

Tryb złożenia wniosku

 
 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy WYPEŁNIĆ W ELEKTRONICZNYM GENERATORZE WNIOSKÓW.
 2. ELEKTRONICZNY GENERATOR WNIOSKÓW zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.projektyedukacyjne.wrotapomorza.pl z dniem ogłoszenia naboru.
 3. Wypełniony w Generatorze Wniosek należy wydrukować w trzech egzemplarzach, po jednym dla Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, nauczyciela – opiekuna wnioskującego ucznia oraz ucznia/rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
 4. Każdy egzemplarz powinien zostać podpisany przez pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego ucznia, opatrzony pieczęcią szkoły i dyrektora szkoły.
 5. Papierowa wersja wniosku o przyznanie stypendium (egzemplarz dla Departamentu Edukacji i Sportu UMWP) wraz z niezbędnymi załącznikami powinna zostać złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub przesłana pocztą w terminie wskazanym w Regulaminie Programu.
 6. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „ Departament Edukacji i Sportu – Wniosek o przyznanie stypendium - Program pomocy stypendialnej”.
 7. Do wniosku należy dołączyć: 
             1)  Informację o dochodach rodziny uzyskanych we właściwym roku podatkowym, oświadczenie potwierdzające źródła i wysokość uzyskanych dochodów i oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do 
                 szkoły/szkoły wyższej – (załączniki nr 1, 2 i 3) wraz z wszelkimi dokumentami (lub kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) niezbędnymi do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie ucznia
                 oraz orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy) - dopuszcza się możliwość dostarczenia przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego Informacji o dochodach uzyskanych we 
                 właściwym roku podatkowym wraz z niezbędnymi potwierdzającymi je oświadczeniami i dokumentami w terminie wskazanym w ust. 4 niezależnie od złożonego przez wnioskującą szkołę wniosku o przyznanie stypendium (osobiście lub
                 drogą pocztową),
             2) wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - dotyczy uczniów wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
             3) zaświadczenia organizatorów potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
                 sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad - Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),
             4) aktualne poświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy urząd gminy.

 

 

Wszystkie załączniki do pobrania w zakładce Regulamin.

 
 
Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami umieszczony w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym nazwę i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Departament Edukacji i Sportu – Wniosek o przyznanie stypendium” należy w kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego).

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt systemowy „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z obszaru województwa pomorskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 Publikujący: Piotr Celmer, data publikacji: 2012.06.27 11:31