Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku - wersja archiwalna

Menu podmiotoweO WITD Gdańsk


Informację udostępniono: 04.04.2007 08:32
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2014 10:15


Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz w przepisach odrębnych wykonują następujące organy:

 

1) Główny Inspektor Transportu Drogowego,

 

2) wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

 

Główny Inspektor kieruje Inspekcją Transportu Drogowego przy pomocy podległego mu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 

Główny Inspektor Transportu Drogowego w ramach posiadanych kompetencji koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego. Posiada również prawo do wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie.

 

Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw transportu.

W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor, a organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - Główny Inspektor.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku. W ramach posiadanych kompetencji wykonuje On czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 ustawy o transporcie drogowym, w zakresie określonym w art. 68-75.

 

Funkcję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego pełni Pan Jarosław Kopczyński.


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku wchodzi w skład administracji zespolonej.
Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Grzegorz Kamiński

Wprowadził(a):
Dominika Krok
tel.: 585241294

Zatwierdził(a):
Dominika Krok