Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna

Menu podmiotoweWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi


Informację udostępniono: 06.06.2008 15:41
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015 13:04


Znajdujecie się Państwo na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne informacje oraz wnioski znajdują się na naszej nowej stronie BIP
pod adresem: http://bip.pomorskie.eu/Article/id,85.html
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2012 poz.1356 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 851)

 

Dokumenty do pobrania: (pdf)
 
Wnioski on-line:

Wymagane załączniki do wniosku:
 1. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
 4. zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
 5. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
 6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 7. oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
  a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
 8. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
 
 
Opłata:
 1. Za wydanie zezwolenia: ustala się w wysokości 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł.
  W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła
  1 000 000 zł, opłatą za wydanie zezwolenia ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł
 2. Inne:
  a) Za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach wynosi 200 zł
  b)  Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1 000 zł
  c) Za wydanie duplikatu zezwolenia wynosi 50 zł
  d) Za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w zezwoleniu wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania

 

Opłaty należy dokonywać na konto nr
59 1240 6292 1111 0010 4607 1108
PeKaO SA
Województwo Pomorskie
Ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 
Sposób składania dokumentów:
1.      Korespondencyjnie
2.      Osobiście
 
Osoba wskazana do kontaktu:
Aleksandra Falk
Tel. (058) 32 68 363

Warunki prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń na prowadzenie obrotu napojami alkoholowego w kraju napojami alkoholowymi:
 1. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni;
 2. sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;
 3. prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów;
 4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami;
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
 6. niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 7. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu;
 8. zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 9. przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Inne:

Informacja dotycząca przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej.
Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm. ) przedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej zwolnieni są z opłat, o której mowa w art. 92 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). Środki uzyskane z tytułu zwolnień, z części przekazanej na zakładowy fundusz rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą stanowić pomoc de minimis w rozumieniu przepisów pod tym katem i jeśli zostały rozdysponowane na  wydatki, które szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1300 ).
Warunkiem uzyskania pomocy jako pomoc de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez podmiot uprawniony do pobierania opłat. W tym przypadku właściwym organem jest Marszałek Województwa Pomorskiego.
W celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca powinien przedstawić Marszałkowski Województwa Pomorskiego informacje o dokonaniu wydatków ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.
Występując o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia dokumenty zgodnie z par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.)


Wprowadził(a):
Arkadiusz Bednarek

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Bednarek
Zobacz również 
Elektroniczna skrzynka podawcza
Złóż sprawę do urzędu drogą elektroniczną
2008.05.01
czytaj więcej ...
 
ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Zaloguj się/załóż konto
2008.05.01
czytaj więcej ...