Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna

Menu podmiotoweKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne w ramach Unii Europejskiej


Informację udostępniono: 22.09.2010 14:17
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2010 14:17


Świadczenia rodzinne są przewidziane przez ustawodawstwa wszystkich państw członkowskich, ale ich charakter i wysokość są bardzo zróżnicowane w poszczególnych państwach. Tak jak w przypadku innych świadczeń, państwo które jest odpowiedzialne za wypłacanie świadczeń rodzinnych, ma obowiązek uwzględniać okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia osiągnięte w ramach ustawodawstwa innych państw członkowskich, jeśli jest to konieczne do spełnienia warunków dotyczących uprawnień do świadczenia.
Samorząd Województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy:

 

 1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczpospolitej Polskiej  w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku
  z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Aktualnie obowiązujące podstawowe przepisy prawne:
 
 
Przepisy obowiązujące do dnia 30.04.2010r.:
 
 • Rozporządzenie Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach wspólnoty (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971r., ze zm.) 
 •  Rozporządzenie Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 574/72  z dnia 21 marca 1972 roku w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz. Urz. WE L Nr 74 z 27 marca 1972 r., ze zm.),
 
 
Zmiany w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wprowadziła od dnia 1 maja 2010 r. reforma sytemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na mocy ww. przepisów nowych rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego (WE).
Szczegółowa interpretacja postanowień rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009 została zawarta w nowych decyzjach i zaleceniach Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego.
 
Ww. rozporządzenia wydano w oparciu o Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
Są one łącznikami między systemami narodowymi, mającymi ułatwić obywatelom państw członkowskich przemieszczanie się w granicach Unii Europejskiej, przy zachowaniu ich uprawnień w zabezpieczeniu społecznym. Obowiązująca moc Rozporządzeń
w państwach członkowskich i w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie oznacza natomiast unifikacji systemów zabezpieczenia społecznego. Unia Europejska nie realizuje bowiem jednego, narodowego modelu polityki społecznej, ani nie ustala też odgórnie płac minimalnych, czy minimum socjalnego. Państwa członkowskie zachowują prawo do tworzenia własnych systemów ubezpieczeń społecznych, do określania wysokości składek
i świadczeń, a także – warunków ich nabywania lub ustalania wieku emerytalnego itp. Zatem każde państwo członkowskie najpierw stosuje własne ustawodawstwo, a dopiero gdy narodowe przepisy państwa członkowskiego są sprzeczne z przepisami wspólnotowymi lub nie regulują danego zagadnienia, pierwszeństwo mają Rozporządzenia Rady.
 
 
Fundusz Alimentacyjny – zmiany od dnia 01.05.2010r.
 
 Od 1 maja 2010 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zmiana ta wynika z wejścia w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że od dnia 1 maja 2010 roku prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala wyłącznie organ właściwy tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
 
Formularze
 
Od dnia 01.05.2010 r. formularze z serii E 400 zostają zastąpione przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED). Wyjątek od powyższej zasady stanowią dwie sytuacje:
 1. uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstało przed dniem wejścia w życie rozporządzeń 883/04 oraz 987/09, czyli przed 01.05.2010r. lub w przypadku wystawienia takiego formularza przez instytucję właściwą innego kraju UE w tzw. dwuletnim okresie przejściowym,
 2. w przypadku Szwajcarii oraz trzech krajów: Islandii, Lichtensztajnu i Norwegi, tj. należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego  - a nie należących do Unii Europejskiej - stosowane będą nadal formularze z serii E 400 do czasu objęcia tych krajów przepisami nowych rozporządzeń.
 
 
Wymogi dotyczące jeszcze funkcjonujących  formularzy serii E 400:
 
Instytucją występującą z formularzem serii E 400 jest instytucja właściwa do wypłaty świadczeń w kraju zatrudnienia wnioskodawcy. Instytucja ta przesyła formularz wypełniony
w części A i ostemplowany w rubryce 5 części A do instytucji właściwej  w kraju zamieszkania członków rodziny wnioskodawcy.
Formularze serii E 400 powinny być wydane przez instytucje właściwe Państw Członkowskich w języku urzędowym danego kraju. Formularze powinny spełniać wymogi formalne, powinny być w części A wypełnione i ostemplowane pieczęcią urzędową oraz podpisane przez urzędnika. Formularze unijne z serii E 400 składają się z „części A i B”.
 
 
 
Do wypełnienia formularza E 411 niezbędne jest dostarczenie:
 1. zaświadczenia (osoby wymienionej w rubryce 2 części A formularza) potwierdzającego zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zawodowej (np. na podst. umowy cywilnoprawnej) wraz z informacją, kiedy nastąpiło zatrudnienie i jaki jest charakter umowy np. czas nieokreślony lub określony z podaniem daty końca umowy,
 2. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (uwierzytelniona kserokopia aktualnego wpisu), lub zaświadczenia o pobieraniu świadczenia rentowego bądź emerytalnego, lub
  zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej wraz z informacją o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 3. zaświadczenia z odpowiedniej instytucji w zależności od sytuacji zawodowej, Urząd Miejski (Referat Świadczeń Rodzinnych), MOPS, MGOPS, OPS stwierdzające czy świadczenia rodzinne na dzieci są przyznane, jeśli tak to jakie, w jakiej wysokości i na jaki okres. Jeśli nie są przyznane i wypłacane, to z jakiej przyczyny (np. przekroczenie kryterium dochodowego, nie złożenie wniosku).

Do wypełnienia formularza E 401 niezbędne jest dostarczenie:
 1. Poświadczenie zameldowania członków rodziny w Polsce - zgodnie z art. 2 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. Nr 86 o opłacie skarbowej zaświadczenie to zwolnione jest od opłat skarbowych.
 2. Aktu małżeństwa lub kserokopii uwierzytelnionej za zgodność z oryginałem przez instytucję wystawiającą dokument.
 3. Aktu urodzenia dziecka lub kserokopii uwierzytelnionej za zgodność z oryginałem przez instytucję wystawiającą dokument.

osoba zainteresowana nie ponosi żadnych kosztów
termin załatwienia sprawy formularzy – do 3 miesięcy
 
Informacja dla osób ubiegających się o polskie świadczenia rodzinne, których członek rodziny przebywa za granicą (jest pracownikiem najemnym/prowadzącym działalność na własny rachunek/emerytem/rencistą /bezrobotnym).
 
Zgodnie z art.68 ust.3 rozporządzenia 883/2004 instytucja właściwa Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, w której zostanie złożony wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, ale nie z tytułu prawa pierwszeństwa ( w tym wypadku  w instytucji polskiej), to instytucja ta niezwłocznie przekazuje wniosek instytucji właściwej Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa i  informuje o tym zainteresowanego (wnioskodawcę).
W tej sytuacji Marszałek Województwa Pomorskiego podejmuje decyzję tymczasową
(provisional decision on competence and benefits providet)
i przekazuje wniosek do instytucji właściwej za granicę. Instytucja właściwa ciągu 2 miesięcy zajmuje stanowisko w sprawie, i albo, uznaje swoją kompetencję do przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych (w wysokości przewidzianej tamtym ustawodawstwem) albo kwestionuje decyzję tymczasową wydaną przez polska instytucję właściwą. Wtedy po wymianie komunikatów może dojść do sytuacji kiedy obie instytucje wejdą w spór przed Komisją Administracyjną ds. Zabezpieczenia Społecznego – która w okresie 6 miesięcy wskazuje instytucję, która powinna wypłacić świadczenia rodzinne.
Możliwa też jest sytuacja kiedy zostanie wypłacony dodatek dyferencyjny. Wynika to z tego, że uprawnienia do świadczeń rodzinnych przysługują na mocy ustawodawstwa więcej niż jednego państwa – a w związku z tym rodzina powinna otrzymać najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez ustawodstwo jednego z tych dwóch państw. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych z tytułu kolidujących ustawodawstw są zawieszane do kwoty przewidzianej przez pierwsze ustawodawstwo i, w odpowiednim przypadku, określany jest dodatek dyferencyjny   dla sumy, która przekracza tę kwotę. Przepisy antykumulacyjne zawarte w rozporządzeniach zobowiązują państwa członkowskie do zawieszania kwoty świadczeń rodzinnych w przypadku, gdy pierwszeństwo ma inne państwo członkowskie.
 
Druki
 1. Oświadczenie o dochodach
 2. Oświadczenie o braku zatrudnienia
 3. Oświadczenie ogólneMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 7:45 – 15:45
 
REFERAT KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 1. Pani Ewa Kędziora – Lackowska – sekretariat tel. (58) 3268789,
 2. Pani Agnieszka Zabłocka – Kierownik Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – tel. (58) 3268788
 
ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 1. Pani Monika Pazik – Koordynator Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych - tel. (58)3268788
 2. Pani Karolina Stobiecka (Holandia), tel. (58) 32 68 573
 3. Pani Monika Rumian (Wielka Brytania), tel. (58) 32 68 789
 4. Pan Przemysław Rusiecki (Norwegia), tel. (58) 32 68 575
 5. Pani Izabela Michalska-Lelental (pozostałe kraje UE i EOG), tel. (58) 32 68 815
 6. Pan Marek Buszman (pozostałe kraje UE i EOG), tel. (58) 32 68 575
 7. Pani Katarzyna Słoboda (rozstrzygnięcia o koordynacji SZS) - tel. (58) 32 68 573
 8. Pani Jolanta Kalisz (sprawy polskich świadczeń) – tel. (58) 32 68 815
 9. Pan Tomasz Burek (sprawy polskich świadczeń) – (58) 3268789
 
ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI
 1. Pani Magdalena Budzisz - Koordynator Zespołu ds. Windykacji (58) 3268814
 2. Pani Małgorzata Wodzińska (windykacja) – (58) 3268814
 3. Pani Magdalena Jułkowska (windykacja) –  (58) 3268814


Wprowadził(a):
Przemysław Marczewski

Zatwierdził(a):
Przemysław Marczewski