Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna

Menu podmiotoweOPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA


Informację udostępniono: 15.06.2007 13:19
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2015 09:03


UWAGA!!! – nie składamy sprawozdania za 1 półrocze 2014r. do końca lipca. Sprawozdanie za CAŁY ROK 2014 składamy do 31 marca 2015r.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm..
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 469
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  - Dz.U. z 2012r., poz. 1342

Szczegółowe rozporządzenia w sprawie opłat oraz wykazów za poszczególne lata znajdują się w częściach „Wymagane dokumenty” oraz „Stawki opłat”
Opis sprawy/
zadania
Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
 • pobór wód z ujęć własnych,
 • składowanie odpadów.
Kogo dotyczy
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:
 1. Przedsiębiorca oraz  przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
 2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą.
 3. Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 
Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska
WAŻNE INFORMACJE
 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
 2. Zasady rozliczania opłat za lata wcześniejsze (do 2012r. włącznie) pozostają bez zmian – tj. rozliczenia półroczne oraz wysokość wyliczonej kwoty zwalniającej z obowiązku jej wniesienia, tj. 400 zł za półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 3. Od 2013r. opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza 800 zł za rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 4. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
 5. Od 2013r.  podmiot korzystający ze środowiska  nie ma obowiązku składania drugiego egzemplarza sprawozdania:
  ·   do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku lub do Delegatury w Słupsku – w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza, poboru wody, odprowadzania ścieków,
  ·   do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska – w zakresie składowania odpadów.
 6. W przypadku braku  wykazu marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:
 
 • prowadzić aktualizowaną co  rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
 • wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły,na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

 

 

WYJĄTEK: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Przykład: Podmiot xxx, zarejestrowany w Warszawie, posiada swój oddział w Gdańsku – wykaz i opłata z tytułu środków transportu winny być wniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Wymagane dokumenty
Formularze obowiązujące od 2013 roku:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2014r., poz.  274

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu
[w wykazie zbiorczym] – Dz.U. z 2014 poz. 419.
UWAGA - Wykazy w wersji edytowalnej (*.doc)  są prawidłowe!
 
Wszystkie wykazy w jednym pliku:

 

lub poszczególne wykazy w oddzielnych plikach:

Wykaz zbiorczy od 2013.doc

UWAGA - Wykazy zawierające informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (np. właściciel firmy, osoba lub osoby wymienione w KRS). W przypadku, gdy przedmiotowy wykaz podpisywany jest przez inną osobę, do przesłanej informacji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej za jego złożenie.

Wprowadzanie gazów lub pyłów od 2013.doc

Pobór wody od 2013.doc

Wprowadzanie ścieków od 2013.doc

Składowanie odpadów od 2013.doc


Formularze obowiązujące od I półrocza 2009 roku do II półrocza 2012 roku:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816\

 
Wszystkie wykazy w jednym pliku:
 
lub poszczególne wykazy w oddzielnych plikach:
                                                Wykaz zbiorczy od 2009.rtf
Stawki opłat
Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.
 
UWAGA:- do wydruków z kalkulatorów opłatowych należy obowiązkowo dołączać wykaz zbiorczy, tj. druk znajdujący się w „Wymaganych dokumentach”.
 
Stawki opłat za 2014 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 – M.P., poz. 729

 
Stawki opłat za 2013 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M.P., poz. 766
 


 
Stawki opłat za 2012 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94, poz. 958
                                                     stawki opłat za 2012.pdf
 
Stawki opłat za 2011 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74, poz. 945


Stawki opłat za 2010 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 – M.P. Nr 57, poz. 780


Stawki opłat za 2009 rok:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. – Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217

Numer konta
Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

PeKaO SA   43 1240 6292 1111 0010 4607 5858

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU
Adres do korespondencji
Podmioty z terenu:
Miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot

Powiatów: gdańskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego oraz wejherowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Natomiast podmioty z terenu:
Miasta: Słupsk

Powiatów: chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego, słupskiego oraz z pozostałych województw mających obiekty na terenie województwa pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy  w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk
 
UWAGA:
wykazy mogą być wnoszone w postaci elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
Aby można było złożyć wykaz poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej - Instrukcja użytkownika
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
Referat opłat środowiskowych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk


Jak do nas trafić? Mapka
lub skorzystaj z mapy interaktywnej


Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:

Kierownik Referatu opłat środowiskowych:
Magdalena Herbasz, pokój 118
tel: (58) 32-68-679, fax: (58) 32-68-771
m.herbasz@pomorskie.eu

Podmioty z terenu miasta Gdańsk
Iwona Lewandowska, pokój 114
tel: (58) 32-68-672, fax: (58) 32-68-771
i.lewandowska@pomorskie.eu

 
Podmioty z terenu miasta Gdynia oraz powiatów kwidzyńskiego i nowodworskiego

Karolina Wołowska, pokój 114
tel: (58) 32-68-656, fax: (58) 32-68-771
k.wolowska@pomorskie.eu

Podmioty z terenu powiatów: kościerskiego, malborskiego i wejherowskiego
Krystyna Tołłoczko, pokój 120
tel: (58) 32-68-677, fax: (58) 32-68-771

Podmioty z terenu  powiatów: puckiego i starogardzkiego
Barbara Bajor, pokój 120
tel: (58) 32-68-321, fax: (58) 32-68-771
b.bajor@pomorskie.eu

Podmioty z terenu miasta Sopot oraz powiatów: gdańskiego, sztumskiego i  tczewskiego
Joanna Rurka-Okoń, pokój 120
tel: (58) 32-68-760, fax: (58) 32-68-771
j.rurka@pomorskie.eu


 

Siedziba Oddziału zamiejscowego w Słupsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:

Podmioty z terenu powiatów: chojnickiego, lęborskiego oraz z pozostałych województw mających obiekty na terenie województwa pomorskiego
Krzysztof Bedka, pokój 7
tel: (59) 841-30-06, fax: (58) 32-68-770
k.bedka@pomorskie.eu

Podmioty z terenu miasta Słupsk oraz powiatu bytowskiego
Ignacy Łuszczyński,
pokój 7
tel: (59) 847-52-74, fax: (58) 32-68-770
i.luszczynski@pomorskie.eu

Podmioty z terenu powiatu kartuskiego
Agnieszka Młynarczyk, pokój 6
tel: (59) 842-67-88, fax (58) 32-68-770

Podmioty z terenu powiatów człuchowskiego i słupskiego
Małgorzata Wirkus,
pokój 6
tel: (59) 842-67-88, fax: (58) 32-68-770
m.wirkus@pomorskie.eu

Anna Rożek, pokój 6
tel. (59) 842-67-88, fax (58) 32-68-770
Termin załatwienia sprawy
Wykazy od 2013r. (ROCZNE) należy składać do dnia 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczą, jest to również termin wnoszenia opłat na konto urzędu.
 
Dla wykazów dotyczących wcześniejszych okresów rozliczeniowych (do II półrocza 2012r. włącznie) obowiązują poprzednie terminy wnoszenia opłat na konto urzędu, tj. do dnia 31 lipca za I półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za II półrocze

Sprawy związane

Uwagi
i dodatkowe informacje
UWAGA:
Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130 z 2009r., poz. 1070 ze zm.) wprowadziła obowiązek składania przez podmioty korzystające ze środowiska rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Zgodnie z ww. ustawą dane te zbierane będą przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
W 2010r udostępniona została publicznie aplikacja internetowa do rejestracji podmiotów gospodarczych podlegających ww. obowiązkowi.
 
Raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej Bazy za rok ubiegły w terminie do końca lutego roku następnego.
 
Raport musi być zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2011r. Nr 3 poz. 4)
Wszystkie dodatkowe informacje, komunikaty, formularze elektroniczne, zasady logowania i materiały pomocnicze znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
 www.krajowabaza.kobize.pl   

Dodatkowe
informacje

Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta.


Wprowadził(a):
Arkadiusz Bednarek

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Bednarek
Zobacz również 
INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
Wszelkie zmiany do w/w aktów prawnych, można znaleźć na stronie
2006.09.20
czytaj więcej ...
 
Elektroniczna skrzynka podawcza
Złóż sprawę do urzędu drogą elektroniczną
2008.05.01
czytaj więcej ...
 
ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Zaloguj się/załóż konto
2008.05.01
czytaj więcej ...