Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna

Menu podmiotoweOpłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę


Informację udostępniono: 18.01.2010 09:00
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011 14:14


Opis sprawy/zadania
Opłaty eksploatacyjne
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy
Wymagane dokumenty
Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (Dz.U. Nr 153, poz. 1773)
- załącznik nr 1 do rozporządzenia – za wydobytą kopalinę na terenie jednej gminy
- załącznik nr 2 do rozporządzenia – za wydobyta kopalinę na terenie więcej niż jednej gminy
oraz kopie dowodów dokonanych wpłat.
Wniosek do pobrania
Opłaty
Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym (kwartale). Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, w sposób określony poniżej:
1.    40 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, Bank Gospodarstwa Krajowego BGK III/o Warszawa Nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013
2.    60 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności objętej koncesją.
Opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę towarzyszącą ustala się jako iloczyn 50% stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym (kwartale).
Jednostka odpowiedzialna
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
Referat Geologii, siedziba ul. Augustyńskiego 2, pokój nr 134, 135 i 123, tel. (58) 32-68-602,  (58) 32-68-610, (58) 32-68-611, (58) 32-68-775, fax (58) 32-68-776 
Miejsce składania dokumentów
Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament 
Środowiska i Rolnictwa
Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych ul Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
Termin załatwienia sprawy
Przedsiębiorca przedkłada organowi koncesyjnemu wymagane dokumenty w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.
Podstawa prawna
·         art. 84 i art. 86 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),
·        rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz.U. Nr 215, poz. 1357)
Tryb odwoławczy
Od decyzji, w której organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń określa wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego
Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Forma i sposób załatwienia sprawy
W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża, albo w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata.
Jeżeli działalność objęta koncesją jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód tych gmin proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny na terenie danej gminy.


Wprowadził(a):
Przemysław Marczewski

Zatwierdził(a):
Przemysław Marczewski