Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna

Menu podmiotoweRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Informację udostępniono: 18.11.2008 09:48
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014 14:07


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Krystyna Dominiczak

z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Katarzyna Weremko

z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Andrzej Kowalczys

Kontakt:
,div>tel. (58) 32 68 561
tel./fax (58) 32 68 563
e-mail: rops@pomorskie.eu

Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27


ZADANIA:
Departament w szczególności:
 1. realizuje zadania województwa w zakresie pomocy społecznej i integracji społecznej;
 2. diagnozuje i monitoruje wybrane problemy społeczne w regionie;
 3. koordynuje działania na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie;
 4. prowadzi regionalne domy pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 5. prowadzi obsługę regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych;
 6. realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 7. realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 8. przygotowuje i realizuje wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 9. wykonuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii;
 10. przygotowuje pozwolenia na zbiórki publiczne na terenie województwa;
 11. koordynuje działania departamentów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi działalność pożytku publicznego;
 12. opracowuje projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi działalność pożytku publicznego;
 13. koordynuje działania samorządu związane z realizacją zadań wynikających z programu, o którym mowa w pkt 12;
 14. realizuje projekty unijne w ramach integracji społecznej;
 15. prowadzi działania na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz koordynuje działania w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych;
 16. realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie, w tym:
  a) prowadzi interwencyjne ośrodki preadopcyjne i regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne,
  b) opracowuje programy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będące integralną częścią  strategii rozwoju województwa,
  c) sporządza sprawozdania rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazuje je właściwemu wojewodzie,
  d) organizuje i prowadzi ośrodki adopcyjne.

 

 Wprowadził(a):
Przemysław Marczewski

Zatwierdził(a):
Przemysław Marczewski