Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna

Menu podmiotoweDepartament Środowiska i Rolnictwa


Informację udostępniono: 29.06.2007 12:44
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014 11:07


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Marzena Sobczak

z-ca DYREKTORA ds. ZASOBÓW NATURALNYCH
Kazimierz Sumisławski

z-ca DYREKTORA ds. POLITYKI EKOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKA
Tadeusz Styn

GEOLOG WOJEWÓDZKI
Michał Kowalski

KONTAKT:
Sekretariat:
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk
tel. (58) 32 68 320, 32 68 659
Fax (58) 32 68 663
e-mail: dros@pomorskie.eu

Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk


ZADANIA:
Departament w szczególności:
 1. opracowuje, wdraża i aktualizuje programy, prognozy, studia, raporty i analizy dotyczące środowiska, wsi, rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, przyrody i rybołówstwa, monitoruje ich realizację oraz sporządza sprawozdania i raporty z ich realizacji;
 2. udostępnia informację o środowisku i jego ochronie;
 3. opiniuje projekty powiatowych programów ochrony środowiska oraz projekt krajowego planu gospodarki odpadami;
 4. weryfikuje roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz sporządza roczne sprawozdania z realizacji tych zadań w województwie;
 5. prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami;
 6. prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest i PCB);
 7. wyznacza aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 oraz sporządza sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
 8. wydaje, odmawia, uchyla, wygasza lub ogranicza pozwolenia zintegrowane na wytwarzanie odpadów oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 9. przyjmuje zgłoszenia lub wyraża sprzeciw w sprawach:
  a) uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
  b) instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na    środowisko;
 10. wydaje decyzje zatwierdzające:
  a) program gospodarki odpadami wydobywczymi,
  b) zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne;
 11. wydaje decyzje:
  a) o zgodzie na wydobywanie odpadów,
  b) o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji na podmiot zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do instalacji;
 12. wydaje, odmawia, uchyla, wygasza zezwolenia na:
  a) przetwarzanie odpadów,
  b) emisję gazów cieplarnianych,
  c) zbieranie odpadów zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;
 13. zatwierdza instrukcję eksploatacji składowiska oraz wydaje zgodę na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części;
 14. prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 15. prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje zobowiązujące do wykonania przeglądu ekologicznego;
 16. ustala obszary ograniczonego użytkowania;
 17. prowadzi i aktualizuje bazę podmiotów oraz sporządza odpowiednie sprawozdania w zakresie podmiotów:
  a) korzystających ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, odprowadzania ścieków, składowania odpadów;
  b) rozliczających się z tytułu opłat: produktowych, depozytowych, za substancje kontrolowane oraz środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
  c) wytwarzających i importujących opakowania oraz eksportujących opakowania i produkty w opakowaniach,
  d) wprowadzających, zbierających i przetwarzających baterie i akumulatory;
 18. prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje związane z opłatami: za korzystanie ze środowiska, produktowymi i za substancje kontrolowane, w tym decyzje wydawane na podstawie działu III ustawy Ordynacja podatkowa;
 19. przygotowuje decyzje zobowiązujące podmioty do przedłożenia dokumentacji w celu weryfikacji danych zawartych w wykazach i sprawozdaniach z baterii i akumulatorów;
 20. prowadzi windykację należności z tytułu opłat: za korzystanie ze środowiska, produktowych oraz za substancje kontrolowane;
 21. prowadzi ewidencję należności i zobowiązań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat za substancje kontrolowane, odpowiada za prowadzenie rachunków redystrybucyjnych i podział środków na NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz budżety powiatów, gmin, państwa oraz dochody budżetu samorzadu województwa;
 22. prowadzi publiczne kampanie edukacyjne dotyczące obrotu bateriami i akumulatorami;
 23. przyjmuje i ocenia wnioski w ramach listy produktów tradycyjnych województwa oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego;
 24. prowadzi postępowania w sprawie wniosków grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów owoców i warzyw;
 25. prowadzi nadzór nad działalnością grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów owoców i warzyw;
 26. prowadzi rejestr grup producentów rolnych oraz rejestr wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń;
 27. przygotowuje zezwolenia na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt;
 28. przygotowuje program upowszechniania znajomości ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników i wykonuje go przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;
 29. współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i listy zalecanych do uprawy odmian roślin na terenie województwa;
 30. przygotowuje zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz uchwały sejmiku określające ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku lub konopi włóknistej oraz rejonizacje tych upraw;
 31. prowadzi sprawy związane z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją parku krajobrazowego, nadaniem jego statutu oraz powiększaniem i zmniejszaniem jego obszaru;
 32. prowadzi sprawy związane z ustanowieniem i odmową ustanowienia planu ochrony dla parku krajobrazowego;
 33. prowadzi sprawy związane z wyznaczeniem, likwidacją obszaru chronionego krajobrazu oraz zmianą jego granic;
 34. uzgadniania wieloletnie łowieckie plany hodowlane;
 35. prowadzi sprawy związane z podziałem województwa na obwody łowieckie z ich kategoryzacją i zmianą granic tych obwodów;
 36. realizuje zadania związane z wydawaniem zakazów prowadzenia usług z zakresu organizacji polowań, wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazu płoszenia zwierząt łownych oraz ze skracaniem okresów polowań;
 37. realizuje zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie oraz z określeniem terminów zakończenia zbioru roślin uprawnych w regionie do celów odszkodowań za szkody łowieckie;
 38. realizuje zadania związane z określaniem warunków ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka;
 39. prowadzi postępowania i przygotowuje pozwolenia wodno prawne;
 40. prowadzi sprawy związane z ustalaniem linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
 41. ustala wysokość odszkodowania za szkody wymienione w ustawie Prawo wodne (t.j. Dz.U.2012.145 ze zm.);
 42. realizuje zadania związane z racjonalną gospodarką rybacką;
 43. prowadzi sprawy związane z ustanowieniem i zniesieniem obrębu hodowlanego i obrębu ochronnego w gospodarce rybackiej;
 44. przygotowuje, przenosi, wygasza, opiniuje koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopalin oraz zatwierdza dokumentację z tym związaną;
 45. sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji i realizowanych prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzonych dokumentacji geologicznych, oraz ustala wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę;
 46. zatwierdza projekty prac geologicznych i przyjmuje dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
 47. prowadzi wojewódzkie archiwum geologiczne oraz rozporządza informacją geologiczną;
 48. bilansuje zasoby złóż kopalin i wód podziemnych;
 49. opiniuje studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany w zakresie geologii;
 50. planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
   

 

UWAGA:
Od dnia 01.01.2014 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12, tel. 58 343 00 87)  przejmuje zadania wykonywane dotychczas w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm. w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.Wprowadził(a):
Przemysław Marczewski

Zatwierdził(a):
Mariusz Pietrzak