Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wersja archiwalna

Menu podmiotoweDepartament Majątku Województwa


Informację udostępniono: 13.12.2006 11:47
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014 09:25


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Andrzej Słowiński

z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. NIERUCHOMOŚCI
Beata Zarębska-Cieślewicz

z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. INWESTYCJI
Alicja Stefanowska

Kontakt:
tel. (58) 32 68 640
tel./fax (58) 32 68 643
e-mail: dmw@pomorskie.eu

Adres:
ul. Rzeźnicka 58,
80-810 Gdańsk

Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk


ZADANIA:
Departament w szczególności:
 1. prowadzi sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym podejmuje czynności dotyczące:
  a)pozyskiwania nieruchomości do zasobu oraz rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi własność województwa;
  b)obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;
  c)oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przekazywania jednostkom, ustanawiania praw o charakterze obligacyjnym;
  d)postępowania wieczystoksięgowego;
  e)zarządzania nieruchomościami będącymi własnością województwa, w tym: w przypadku nieruchomości będących siedzibami urzędu - zarządzania w zakresie prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych z wyłączeniem spraw przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, wentylacji i klimatyzacji;
  f)prowadzenia spraw związanych z długoterminowym wynajmem pomieszczeń będących w dyspozycji urzędu na rzecz podmiotów zewnętrznych z wyłączeniem § 30 pkt 9;
  g)przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego należności czynszowych
  i ewentualnego przygotowywania uchwał w sprawie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności, a w razie niecelowości dochodzenia należności – uchwały w sprawie umorzenia;
  h) przeprowadzania procedury przetargowej, jeżeli przepis prawa tak stanowi;
 2. nadzoruje wojewódzką bazę danych nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz sporządza plany wykorzystania zasobu nieruchomości;
 3. współdziała z dyrektorami departamentów przy realizacji zadań inwestycyjnych województwa;
 4. nadzoruje projekty inwestycyjne realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich, dla których beneficjentem końcowym jest województwo poprzez:
  a) przygotowanie wniosków o wypłatę dotacji;
  b) przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów;
 5. nadzoruje projekty inwestycyjne finansowane lub dofinansowywane z budżetu województwa realizowane przez jednostki z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, którym udzielono pomocy finansowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego poprzez:
  a) przygotowanie projektów umów dotyczących dotacji z budżetu województwa
  na realizację zadań inwestycyjnych wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi
  oraz planami finansowymi;
  b) sporządzanie wniosków o przekazanie dotacji z tytułu realizacji zadania, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości i kompletności przedłożonej dokumentacji;
  c) monitorowanie procesu przebiegu realizacji inwestycji;
  d) uzgadnianie z właściwymi dyrektorami departamentów planu kontroli w oparciu, o który przeprowadza kontrolę oraz wizję lokalną obiektów celem sprawdzenia właściwego wykorzystania przez jednostki środków pochodzących z budżetu województwa przeznaczonych na zadania inwestycyjne;
 6. monitoruje przebieg inwestycji realizowanych przez województwo;
 7. prowadzi i nadzoruje niezbędne roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2013.1409 ze zm.) w pomieszczeniach będących w dyspozycji urzędu.

 

 Wprowadził(a):
Arkadiusz Bednarek

Zatwierdził(a):
Mariusz Pietrzak