Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Pomorski Urząd Wojewódzki 
 
Urząd Wojewódzki 
 
Wydziały PUW 
 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony


Informację udostępniono: 04.02.2010 11:18
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2014 09:01


Informacje podstawowe:

 

 • wszczęcie postępowania administracyjnego: wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wraz z załącznikami
 • miejsce załatwienia sprawy:

osobiste (lub z pośrednictwem pełnomocnika) złożenie wniosku na sali obsługi Oddziału ds. Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku

 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

lub przesłanie wniosku pocztą na wyżej wskazany adres

 • podstawa prawna: rozdział 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 ze zm.)
 • termin załatwienia sprawy: 60 dni
 • forma załatwienia: decyzja administracyjna
 • tryb odwoławczy: art. 127 do 140 kpa
 • organ odwoławczy: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • przedmiot i wysokość opłaty:

340 zł -    za wydanie zezwolenia na podstawie art. 53, art. 53a ust. 1 i art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach

85 zł -      za wydanie zezwolenia na podstawie art. 53a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o cudzoziemcach

 

17 zł -      opłata za pełnomocnictwo 

 • numer konta:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

z dopiskiem: „Opł. skarb. - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony”

w przypadku dokonywania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa, dopisek winien brzmieć: „Opł. skarb. - pełnomocnictwo”

 

więcej informacji

 

 • Godziny przyjęć interesantów Oddziału ds. Cudzoziemców:

Poniedziałek                  9.00-14.00

Wtorek                       11.00-18.00

Środa                            9.00-14.00

Czwartek                      9.00-14.00

Piątek                           9.00-14.00

 


 

Do pobrania:

·         formularz wniosku o udzielenie zezwolenia

·         lista dokumentów wymaganych w sprawie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

·         pouczenie dla cudzoziemca

·         druk zapłaty opłaty skarbowej

 

Na skróty:

 

·         akty prawne

·         wymiana karty pobytu

 

 

 

 

 

Użyteczne informacje:

 

 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach
 • Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. W takim przypadku pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie
 • Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca
 • Cudzoziemiec przebywający za granicą wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony składa za pośrednictwem konsula
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach, składa cudzoziemiec, do którego członek rodziny dołącza lub zamierza dołączyć
 • W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość
 • Kartę pobytu w związku z udzielonym zezwoleniem wydaje się po przedłożeniu potwierdzenia zameldowania na okres wskazany w decyzji oraz dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł w kasie Urzędu lub na konto:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

NPB O/O Gdańsk

07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

z dopiskiem: „Opłata za wydanie karty pobytu”

 

 

W przypadku braku zameldowania na okres dłuższy niż 2 miesiące informacji o adresie na karcie pobytu nie zamieszcza się

 • Kartę pobytu cudzoziemiec jest zobowiązany odebrać osobiście, a w przypadku małoletniego poniżej 13. roku życia – odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator
 • Odbiór karty pobytu następuje na sali obsługi Oddziału (pokój nr 1). Informacja o kartach pobytu przygotowanych do odbioru udzielana jest telefonicznie pod numerem (58) 30-77-427.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • Kserokopie dokumentów, służących za dowód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, muszą zostać stwierdzone jako zgodne z ich oryginałami przez osobę do tego uprawnioną (pracownik Oddziału ds. Cudzoziemców, notariusz, albo występujący w sprawie jako pełnomocnik strony: radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy)
 • W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów niż wymienione w dostępnym na niniejszej stronie wykazie, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony
 • W razie wyjazdu za granicę cudzoziemiec jest obowiązany do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w kraju i powiadomienia o tym organu prowadzącego postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia. W razie niedopełnienia obowiązków, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem.
 • Cudzoziemiec ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie w sprawie.
 • W celu usprawnienia obsługi klienta oraz zminimalizowania czasu oczekiwania na obsługę zaleca się czytelne i kompletne wypełnianie wniosków oraz przygotowanie egzemplarzy załączników w ilości zgodnej z dostępnym na niniejszej stronie wykazem
 • Z chwilą złożenia wniosku cudzoziemiec otrzymuje stosowne potwierdzenie zawierające: określenie rodzaju złożonego wniosku, datę jego złożenia oraz imię i nazwisko, a także podpis pracownika przyjmującego wniosek. Potwierdzenie ma charakter informacyjny i nie stanowi dowodu na złożenie kompletu dokumentów. Organ ma bowiem obowiązek przyjąć każdy wniosek, nawet w przypadku, gdy zawiera braki formalne

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Kordian Broda

Wprowadził(a):
Kordian Broda

Zatwierdził(a):
Kordian Broda