Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Menu podmiotowe





 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Pomorski Urząd Wojewódzki 
 
Urząd Wojewódzki 
 
Wydziały PUW 
 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


paszport


Informację udostępniono: 26.09.2007 15:10
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2012 10:14


   P A S Z P O R T Y

AUTOMATYCZNA INFORMACJA PASZPORTOWA - (58) 30-77-133

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1.     ustawa z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zmianami)

 

2.     rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r., w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152 poz. 1026)

 

3.     rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 lutego 2010r., w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr  25 poz. 126)

 

4.     Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. z późn. zmianami)

 

WARUNKI PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH:

 

Złożenia wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać osobiście.

 

Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (do 18 lat) składają  rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Wymagana jest obecność małoletniego powyżej 5 roku życia.

 

Obecność małoletniego poniżej 5 roku życia jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie paszportu biometrycznego na 12 miesięcy, na żądanie rodziców lub opiekunów prawnych (art. 21 ust.2 ustawy o dokumentach paszportowych).

 

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej składa przedstawiciel ustawowy tej osoby lub ustanowiony przez sąd opiekun. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest  wymagana przy składaniu wniosku.

 

W kraju paszporty oraz paszporty tymczasowe wydaje, odmawia ich wydania bądź unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o wydanie paszportu, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca stałego pobytu tej osoby. Za granicą właściwym jest konsul RP (art. 43 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych).

 

 

 

 

Terminy ważności wydawanych paszportów:

 

Paszport biometryczny jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dotyczy to również paszportów wydanych przed sierpniem 2006r.

 

Paszport biometryczny wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

 

Paszport biometryczny wydany małoletniemu do 5 roku życia jest ważny przez 12 miesięcy (art. 32 ust. 1a ustawy o dokumentach paszportowych).

 

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Paszporty tymczasowe wydaje się dzieciom do 5 roku życia, osobom udającym się poza granice kraju w sprawach losowych związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny oraz osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu (art. 23 ust. 1,3,4 ustawy z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych).

 

UWAGA:

Paszporty wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 lipca 2006r. zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane!        

 

 

WYMIANA PASZPORTU Z POWODU ZMIANY DANYCH:

  • W przypadku zmiany lub sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

 

  • Paszport traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

 

 

Złożenie wniosku o wydanie paszportu:

 

 

Wymagane dokumenty  (wnioski składane  przez osoby dorosłe):

 

1.     Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami,  podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.

Druki wniosków można otrzymać w punktach paszportowych - z uwagi na gramaturę papieru i wymiary wniosku paszportowego nie ma możliwości wydrukowania wniosku paszportowego z internetu; nie będą przyjmowane wnioski paszportowe wydrukowane samodzielnie przez interesantów.

 

Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

2.     Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

Wyjątki:

-  Osoby niepełnosprawne lub których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej z ww. zasadami, mogą przedstawić fotografię spelniającą następujące warunki: fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciagu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności),

-  Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu do osób z wadami wzroku - wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wady wzroku),

 

-  Fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie -  wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej),

 

3.     Ważny paszport lub ważny dowód osobisty, zawierający aktualne dane (zgodnie z art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych),

 

4.     Oryginał dowodu opłaty paszportowej  wniesionej na konto lub uiszczonej w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w sali przyjęć wniosków paszportowych w Oddziale Paszportów w Gdańsku),

 

5.     Dokument uprawniający do ulgi paszportowej: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty,

 

6.     Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

Zaleca sie przedłożenie skróconego aktu małżeństwa przy złożeniu wniosku również w przypadku zawarcia związku małżeńskiego na terenie RP.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

 

Wymagane dokumenty  (wnioski składane dla małoletnich do 18 roku życia):

 

1.     Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. Wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku.

Na druku wniosku paszportowego należy czytelnie wypełnić rubryki od 1 do 13.

Rubrykę nr 14 rodzice wypełniają na miejscu, przy pracowniku.

 

Obecność małoletniego do 5 roku życia jest wymagana, gdy rodzice lub opiekunowie prawni składają wniosek o wydanie paszportu biometrycznego na 12 miesięcy.     

 

Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, podpisują wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli małoletni  z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

 

2.     Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

 

Wyjątki:

-  Osoby niepełnosprawne lub których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej z ww. zasadami, mogą przedstawić fotografię spelniającą następujące warunki: fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciagu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności),

- Powyższe wymogi dla fotografii stosuje się wobec dzieci do 5 roku życia,

-  Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu do osób z wadami wzroku -  wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności powodu wady wzroku),

 

-  Fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać ani nie zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie - wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

 

Rodzice (lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny) składają przez urzędnikiem przyjmującym wniosek oświadczenie o zgodzie na wydanie małoletniemu paszportu. Zgodę tę potwierdzają osobiście, na druku wniosku.

 

UWAGA:

 

-     w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego,

 

-     w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, drugi z rodziców przedkłada stosowne postanowienie sądu rodzinnego (wraz z jego kserokopią),

 

-     w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się jednego z rodziców w placówce paszportowej, wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody na wydanie dokumentu paszportowego, poświadczonej przez notariusza w kraju bądź za granicą przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub notariusza,

 

     Zgoda taka powinna mieć formę jednoznacznego oświadczenia woli, a jego treść powinna zawierać deklarację: "Wyrażam zgodę na wydanie paszportu mojemu dziecku: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia";

-     w przypadku nieustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art.42 ust. 2 ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego") należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia (wraz z kserokopią),

 

-     w przypadku zgonu jednego z rodziców należy przedłożyć akt zgonu (wraz z kserokopią).

Zaleca sie przedłożenie aktualnego skróconego aktu urodzenia lub zupełnego aktu urodzenia (w przypadku zmiany danych osobowych małoletniego) przy złożeniu wniosku. Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek wydać odpis aktu urodzenia do celów paszportowych bezpłatnie.

 

4. Spisany nr PESEL

 

5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto lub w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Dokument uprawniający do ulgi paszportowej - legitymacja szkolna.

Rodzice lub opiekunowie prawni, składając wniosek, legitymują się  aktualnymi  dowodami osobistymi lub paszportami.

 

Paszport małoletniego odbiera jeden z  rodziców lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

 

OPŁATY PASZPORTOWE:

Opłaty podstawowe:

 

·         Opłata za wydanie paszportu biometrycznego wynosi 140 zł.

·      Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.

 

Opłaty ulgowe - dorośli:

Opłata paszportowa ulgowa wynosi 70 zł i przysługuje:

- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym

- współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu (wymagane jest zaświadczenie z ZUS)

- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

- kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

-  uczniom i studentom (szkoły ponadgimnazjalne, studia licencjackie i magisterskie w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, bez ograniczeń wiekowych; ulga nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym)

Opłaty - dzieci:

- za wydanie paszportu tymczasowego osobom małoletnim do 5 roku życia pobiera się opłatę paszportowaą w wysokości 30 zł,

-  za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 5 roku życia pobiera się opłatę paszportową w wysokości 30 zł,

- za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 5 do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 30 zł (pełna opłata - 60 zł),

-  za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł (pełna opłata - 140 zł).

 

Ulgowa opłata paszportowa przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, od urodzenia do 7 roku życia oraz uczniom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

 

 

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu można korzystać tylko z jednej ulgi.

 

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 

·         osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,

·         osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli celem ich wyjazdu za granicę będzie długotrwałe leczenia lub z konieczność poddania się operacji,

·         osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu wady technicznej dokumentu,

 

·         żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

 

Zwolnienie z opłaty wymaga udokumentowania.

 

Opłatę za wydanie nowego paszportu obniża się o 10% za każdy pełny rok pozostający do terminu upływu ważności posiadanego paszportu, gdy jest on wymieniany z powodu:

 

·         braku  miejsca w paszporcie na  wizy lub stemple poświadczające przekraczanie granic,  zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, wpisywanych do paszportu,

 

·         zmiany wyglądu posiadacza paszportu w stopniu utrudniającym ustalenie jego tożsamości.

 

UWAGA:

W przypadku korzystania z ulg z powyższych powodów bądź zwolnienia z opłaty wysokość opłaty paszportowej należy ustalać z pracownikiem organu paszportowego przyjmującego wnioski paszportowe.

 

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności paszportu dotychczas posiadanego z powodu zawinionej utraty podwyższa się o 200% opłaty podstawowej, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Przez zniszczeniu dokumentu paszportowego  należy rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.

 

 

Nr konta, na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

 

NBP O/Gdańsk
07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

z dopiskiem:

 "opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

 

UWAGA:

Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

 

Terminy realizacji złożonych wniosków o wydanie paszportu:

 

Nie powinny one przekroczyć:

 

·         dla paszportów wydanych na 12 miesięcy, 5 i 10 lat  do 30 dni

 

·         dla paszportów tymczasowych do 14 dni

 

UWAGA:

 

Terminy te mogą być krótsze w zależności od ilości składanych wniosków. Z tego względu apelujemy o zgłaszanie się w sprawach paszportowych poza okresem związanym z sezonem urlopowym, co ułatwi złożenie wniosku oraz znacznie skróci czas oczekiwania na otrzymanie gotowego paszportu.

 

Planując wyjazd, wskazanym jest uprzednie sprawdzenie we właściwym przedstawicielstwie konsularnym, czy termin ważności posiadanego paszportu będzie uprawniał do wjazdu na teren danego kraju.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

 

 

Obsługę mieszkańców województwa pomorskiego odpowiednio do miejsca stałego zameldowania prowadzą  placówki:

ODDZIAŁ PASZPORTÓW W GDAŃSKU, ul. Okopowa 21/27

tel. (58) 30-77-120, fax (58) 302-00-23

paszporty.gdansk@gdansk.uw.gov.pl

- wejście od ul. Rzeźnickiej, naprzeciwko I Urzędu Skarbowego

 

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8.00 - 15.30 

- wtorek 10.00 - 17.45

- środa 8:00 - 15.30

- czwartek 8.00 - 15.30

- piątek 8.00 - 15.30

 

 

 

 

Kasa czynna w godzinach:

 

- poniedziałek 8.00 - 15.00

- wtorek 10.00 - 17.30

- środa 8:00 - 15.00

- czwartek 8.00 - 15.00

- piątek 8.00 - 15.00

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W MALBORKU, Plac Słowiański 17  

tel. (55) 646-04-51

 

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8.00 - 15.00 

- wtorek 8.00 - 15.00

- środa 10.00 - 17.00

- czwartek 8.00 - 15.00

- piątek 8.00 - 15.00

 

 

 

 

 

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W TCZEWIE, ul. Piaskowa 2

tel. (58) 777-45-37

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 9.00 - 15.00 

- wtorek 9.00 - 15.00

- środa 9.00 - 15.00

- czwartek 8.00 - 17.00

- piątek 8.00 - 14.00

TERENOWY PUNKT  PASZPORTOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, ul. Kościuszki 17

tel. (58) 561-41-26

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8.45-14.45
- wtorek 10.30-17.00
- środa 8.45-14.45
- czwartek 8.45-14.45
- piątek 8.45-14.45

ODDZIAŁ PASZPORTÓW W GDYNI, ul. Legionów 130

 

tel. (58) 622-69-88, fax (58) 622-33-81

paszporty.gdynia@gdansk.uw.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8.30 - 15.00

- wtorek 11.00 - 18.00

- środa 8.30 - 15.00

- czwartek 8.30 - 15.00

- piątek 8.30 - 15.00

UWAGA!

Prosimy o dokonanie opłaty w dowolnym miejscu lub przelewem internetowym oraz dostarczenie oryginału opłaty w dniu składania wniosku.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty w kasie SKOK-u - w budynku mieszczącym się obok Urzędu - ponosząc związane z tym koszty.

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W KARTUZACH, ul. Hallera 1

tel. (58) 681-49-27

 - poniedziałek 9.00 -  15.00

- wtorek 8.00 -  16.00

- środa 9.00 -  15.00

- czwartek 8.00 -  15.00

- piątek 9.00 - 15.00

 

 

UWAGA!
 Terenowy Punkt Paszportowy w Kartuzach w dniu 11.05.2012 i 14.05.2012 r. będzie nieczynny   
                                               

W sprawach pilnych wnioski można składać w Oddziale Paszportów w Gdyni
ul. Legionów 130 (tel. 58-622-69-88) w godz.   8:30 – 15:00

 

 

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W KOŚCIERZYNIE, ul.  3 maja 6

tel. (58) 680-08-72

 

   

- poniedziałek 9.00 -  15.00

- wtorek  8.00 -  15.30

- środa    9.00 -  15.00

- czwartek  8.00 -  15.00

- piątek  9.00 -   15.00

UWAGA!
 Terenowy Punkt Paszportowy w Kościerzynie w dniu 16.02.2012 r będzie nieczynny 
  
W sprawach pilnych wnioski można składać w Oddziale Paszportów w Gdyni
ul. Legionów 130 (tel. 58-622-69-88) w godz.   8:30 – 15:00

 

 

 

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W WEJHEROWIE, ul.12 Marca 195

tel. (58) 672-45-56

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 9.00-16.30

- wtorek  8.00-15.00

- środa 8.00-15.00

-czwartek 8.00-15.00

-piątek 8.00-15.00

UWAGA!

Terenowy Punkt Paszportowy w Wejherowie w dniu 16.02.2012 roky będzie nieczynny. W sprawach pilnych wnioski można składać w Oddziale Paszprotów w Gdyni, ul .Legionów 130 ( tel.58 622-69-88) w godz. 8.30-15.00

 

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W CHOJNICACH, ul. 31 stycznia 56, tel. (52) 397-28-45

 

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8.00 - 15.00

- wtorek 9.00 - 16.00

- środa 8.00 - 15.00

- czwartek 9.00 - 15.00

- piątek 8.00 - 15.00

ODDZIAŁ PASZPORTÓW W SŁUPSKU, Al. Jana Pawła II 1

tel. (59) 842-26-77, fax (59) 842-26-27 

paszporty.slupsk@gdansk.uw.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8:30 - 15:00

- wtorek 11:00 - 18:00

- środa 8:30 - 15:00

- czwartek 8:30 - 15:00

- piątek 8:30 - 15:00

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W LĘBORKU, ul. Czołgistów 5

tel. (59) 862-25-00

 

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 9:00 - 16:00

- wtorek 9:00 - 15:00

- środa 9:00 - 15:00

- czwartek 9:00 - 15:00

- piątek 9:00 - 15:00

 

 

  • TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W BYTOWIE, ul. 1-go Maja 12

tel. (59) 822-52-15

 

Godziny przyjęć interesantów :

- poniedziałek 8:00 - 16:00

- czwartek 7:00 - 15:00

  

Prosimy o dokonanie opłaty w dowolnym miejscu lub przelewem internetowym oraz dostarczenie oryginału opłaty w dniu składania wniosku.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty w kasie SKOK-u - w budynku mieszczącym się obok Urzędu - ponosząc związane z tym koszty.










Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Krzysztof Niemierko

Wprowadził(a):
Łukasz Jaskuła

Zatwierdził(a):
Łukasz Jaskuła