Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Menu podmiotoweNadawanie statusu zakładu aktywności zawodowej


Informację udostępniono: 22.09.2008 18:00
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2014 19:51


Kontakt:
telefon: 583 077 349
fax: 583 014 337
 
Opis sprawy:
Przyznawanie statusu zakładu aktywności zawodowej.

 

Podstawy prawne:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456; z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645; z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457)., rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850).

    

Strona (Zainteresowany):

Gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

 

Warunki załatwienia sprawy:

Podmiot uprawniony może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

 1. Co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa warsztatu terapii zajęciowej, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej (nie więcej jednak niż 35% ogółu zatrudnionych).
 2. Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez tą jednostkę odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, a także jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
 3. Przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności.
 4. Uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej (z wyjątkiem przypadku, gdy organizatorem jest powiat).

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji przyznającej statusu zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony.

 

Sposób wszczęcia postępowania:

Złożenie do Wojewody Pomorskiego, właściwego ze względu na położenie siedziby zakładu aktywności zawodowej na terenie województwa pomorskiego, przez stronę (organizatora) wniosku o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie przez zakład warunków określonych w art. 29 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Miejsce załatwienia sprawy (złożenia dokumentów):

Wniosek i wymagane dokumenty można przesłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub złożyć w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pokój nr 60. 

 

Wniosek:

Wniosek winien zawierać: nazwę i siedzibę organizatora zakładu, nazwę i adres zakładu i adresy miejsc wykonywania działalności oraz informacje o prowadzonej działalności (branża, profil produkcji, itp.).

 

Wymagane dokumenty (załączniki): 

 1. Iinformacja (np. w formie tabeli) ilustrującą zatrudnienie, która dokumentuje prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 2. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzająca, że pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
 3. Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych: kopie umów o pracę z personelem medycznym, uprawnienia do wykonywania zawodu (w przypadku zatrudnienia pielęgniarki, zezwolenie wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywanie praktyki - Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zatrudnienia lekarza - zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza wydane przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską).
 4. Oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne.
 5. Oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności.
 6. Aktualny odpis z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, z Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON.
 8. Decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP. 

 

 

Termin załatwienia:

30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

 

Opłaty:

Decyzja w sprawie o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopczyjnego, nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

 

 

Odwołanie:

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. 

   

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kopie dokumentów załączonych do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, w innym przypadku oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu. W przypadku braku PESEL osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w zakresie tworzenia i działalności placówki lub osoby  która będzie kierowała placówką należy we wniosku podać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

Data/czas wytworzenia:
2014.02.19 20:44

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Mariusz Jandzio

Wprowadził(a):
Mariusz Jandzio
tel.: 583077745

Zatwierdził(a):
Mariusz Jandzio