Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Pomorski Urząd Wojewódzki 
 
Urząd Wojewódzki 
 
Wydziały PUW 
 
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa


Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.


Informację udostępniono: 03.03.2008 12:41
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2013 08:09


Podstawa prawna

 

 


Dokumenty podstawowe

 

 

 • wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do
  rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  (wzór).
 • dowody potwierdzające prawo własności pozostawionej
  nieruchomości (urzędowy Opis mienia pozostawionego,
  orzeczenie odszkodowawcze wydane przez Państwowy Urząd
  Repatriacyjny, inne dokumenty urzędowe, w tym sądowe, które
  niewątpliwie będą potwierdzały prawo własności nieruchomości
  na dzień wybuchu II wojny światowej, a także dokumenty
  pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białorusi,
  Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub
  innych państw; w przypadku braku dokumentów, o których mowa
  powyżej, dowodem potwierdzającym prawo własności
  nieruchomości na Kresach, mogą być oświadczenia 2 świadków
  złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
  fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem
  prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej
  w kraju zamieszkania świadka, którzy:

 

  • zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się
   nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami RP, lub w
   miejscowości sąsiedniej;
  • nie są osobami bliskimi właścicieli lub spadkobierców
   ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty).

 

 • dowody potwierdzające posiadanie przez właściciela
  pozostawionej nieruchomości obywatelstwa polskiego w dniu 1
  września 1939 roku i zamieszkiwanie w tym dniu na terenach
  pozostających poza obecnym obszarem państwa polskiego.
 • dowody potwierdzające zmuszenie właściciela mienia do
  opuszczenia byłych terenów RP (np. Karta ewakuacyjna,
  Zaświadczenie ewakuacyjne).
 • dowody potwierdzające pierwsze i kolejne miejsca
  zamieszkania właściciela zabużańskiego po przybyciu na obecne
  tereny Polski (np. zaświadczenie z ewidencji ludności).
 • dowody potwierdzające miejsca zamieszkania wszystkich
  kolejnych spadkobierców właściciela pozostawionego mienia, w
  tym wnioskodawcy/wnioskodawców (np. zaświadczenie z ewidencji
  ludności).
 • dowody potwierdzające posiadanie przez
  wnioskodawcę/wnioskodawców obywatelstwa polskiego
  (uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego).
 • oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do
  rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (wzór).
 • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
  lub dziale spadku.

 

Informacje dodatkowe

 

Prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi pozostawionych
nieruchomości, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 

 

 • zamieszkiwał w dniu 1 września 1939 roku na terenach
  pozostających poza obecnym obszarem państwa polskiego i był w
  tym dniu obywatelem polskim oraz został zmuszony opuścić te
  tereny wskutek repatriacji lub innych przyczyn związanych z
  wojną rozpoczętą w 1939 roku;
 • posiada obywatelstwo polskie.

 

W przypadku gdy nieruchomości pozostawione poza obecnymi
granicami RP były przedmiotem współwłasności, prawo do
rekompensaty przysługuje wszystkim współwłaścicielom,
spełniającym wymogi określone powyżej, albo niektórym z nich,
wskazanym przez pozostałych współwłaścicieli. Wskazanie osoby
uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia
z podpisem notarialnie poświadczonym lub przed organem
administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w
polskiej placówce konsularnej.

 

W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do
rekompensaty przysługuje wszystkim spadkobiercom albo niektórym z
nich, wskazanym przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają
obywatelstwo polskie. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty
następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie
poświadczonym lub przed organem administracji publicznej albo
przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Ministra Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Opłaty

 

Na mocy art. 2 ust.1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 16 listopada
2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635) nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe
w sprawach rekompensat w rozumieniu „ustawy zabużańskiej”.

 

Termin załatwienia

 

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
niezwłocznie po uzupełnieniu wniosku o wszystkie niezbędne
dowody. Na uzupełnienie wniosku art. 6 ust. 6 ustawy
"zabużańskiej" wyznacza stronom termin 6 miesięcy od dnia
doręczenia wezwania do uzupełnienia.Miejsce załatwienia sprawy / złożenia wnioskuPomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

Oddział Rekompensat za Mienie Pozostawione

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiejul. Okopowa 21/27

80 - 810 Gdańsksekretariat: pok. 450, tel. (058)  30 77 508Data/czas wytworzenia:
2008.03.03 12:41

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Ewa Reder

Wprowadził(a):
Marek Nowicki

Zatwierdził(a):
Marek Nowicki