Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach - wersja archiwalna

Menu podmiotoweRozporządzenie MSWiA


Informację udostępniono: 23.03.2007 10:00
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2011 09:26


Rozdział 7 

Organizacja odwodów operacyjnych ksrg

§ 44. 1. Odwód operacyjny na obszarze województwa i centralny odwód operacyjny jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie wojewódzkim i krajowym, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych, w sytuacji gdy prowadzenie działań ratowniczych przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu lub województwa.
2. Siły i środki odwodu operacyjnego na obszarze województwa realizują zadania na obszarze województwa.
3. Siły i środki centralnego odwodu operacyjnego realizują zadania na obszarze kraju oraz mogą być kierowane do działań ratowniczych prowadzonych poza granicami kraju.
4. Komendant wojewódzki oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej odpowiadają za gotowość operacyjną odwodu operacyjnego odpowiednio na obszarze województwa i centralnego odwodu operacyjnego.

§ 45. 1. W skład odwodu operacyjnego na obszarze województwa wchodzą:
  1)   dowódca wojewódzkiego odwodu operacyjnego;
  2)   sztab wojewódzkiego odwodu operacyjnego wraz z jego szefem;
  3)   pododdziały i oddziały podmiotów ksrg z terenu województwa, tworzące strukturę, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3-8 oraz ust. 3.
2. W skład odwodu operacyjnego na obszarze województw mogą wchodzić zespoły wsparcia psychologicznego, a także eksperci do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjaliści do spraw ratownictwa, jak również podmioty ratownicze, które zawarły umowę cywilnoprawną, o której mowa w § 3 ust. 1.
3. Rejony koncentracji pododdziałów i oddziałów odwodu operacyjnego na obszarze województw oraz czas osiągania gotowości operacyjnej w tych rejonach wyznacza komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

§ 46. 1. W skład centralnego odwodu operacyjnego wchodzą:
  1)   dowódca centralnego odwodu operacyjnego;
  2)   sztab centralnego odwodu operacyjnego wraz z jego szefem;
  3)   pododdziały i oddziały Państwowej Straży Pożarnej, tworzące strukturę, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3-8 oraz ust. 3.
2. W skład centralnego odwodu operacyjnego mogą wchodzić:
  1)   inne niż Państwowa Straż Pożarna jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do ksrg;
  2)   podmioty ratownicze, które zawarły umowę cywilnoprawną, o której mowa w § 3 ust. 1;
  3)   zespoły wsparcia psychologicznego, a także eksperci do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjaliści do spraw ratownictwa.
3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przedstawia do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej siły i środki wchodzące w skład centralnego odwodu operacyjnego oraz czasy osiągania ich gotowości operacyjnej w miejscach koncentracji.
4. Siły i środki wchodzące w skład centralnego odwodu operacyjnego nie mogą pokrywać się z siłami i środkami wchodzącymi w skład odwodu operacyjnego na obszarze województwa.

§ 47. 1. Odwód operacyjny na obszarze województwa oraz centralny odwód operacyjny funkcjonują od momentu ich sformowania w rejonach koncentracji do momentu ich rozwiązania.
2. Zapewnia się możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres co najmniej:
  1)   36 godzin, liczonych od momentu opuszczenia rejonu koncentracji - dla sił wchodzących w skład centralnego odwodu operacyjnego;
  2)   12 godzin, liczonych od momentu opuszczenia rejonu koncentracji - dla sił wchodzących w skład odwodu operacyjnego na obszarze województwa.

§ 48. 1. Dowódcę i szefa sztabu odwodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odwodu operacyjnego wyznacza odpowiednio komendant wojewódzki oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
2. Ustala się następujące funkcje w centralnym odwodzie operacyjnym:
  1)   dowódca centralnego odwodu operacyjnego;
  2)   zastępca dowódcy centralnego odwodu operacyjnego;
  3)   szef sztabu centralnego odwodu operacyjnego;
  4)   dowódca batalionu centralnego odwodu operacyjnego;
  5)   zastępca dowódcy batalionu centralnego odwodu operacyjnego;
  6)   dowódca pododdziału;
  7)   zastępca dowódcy pododdziału.
3. Ustala się następujące funkcje w odwodzie operacyjnym na obszarze województwa:
  1)   dowódca wojewódzkiego odwodu operacyjnego;
  2)   zastępca dowódcy wojewódzkiego odwodu operacyjnego;
  3)   szef sztabu wojewódzkiego odwodu operacyjnego;
  4)   dowódca pododdziału;
  5)   zastępca dowódcy pododdziału.

§ 49. Dowódcy odwodów operacyjnych w czasie działań ratowniczych realizują zadania wynikające z poziomów kierowania.

Rozdział 8 

Organizacja stanowisk kierowania

§ 50. Stanowiskami kierowania są:
  1)   na obszarze powiatu - stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  2)   na obszarze województwa - stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  3)   na obszarze kraju - stanowisko kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

§ 51. Do zadań stanowisk kierowania należy, w szczególności:
  1)   przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych;
  2)   dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;
  3)   wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;
  4)   bieżące analizowanie:
a)  informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu podmiotów ksrg,
b)  gotowości operacyjnej,
c)  czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych,
d)  przebiegu działań ratowniczych,
e)  rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotu ksrg;
  5)   informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
  6)   uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego lub wprowadzania podwyższonej gotowości operacyjnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
  7)   uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych oraz sprzętu technicznego w miejsca zastępcze;
  8)   współdziałanie ze stanowiskami kierowania, centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami lub zespołami zarządzania kryzysowego;
  9)   współdziałanie z grupami ratowniczymi wykonującymi zadania poza granicami państwa;
  10)  korzystanie z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożeń, a także do tworzenia i aktualizowania baz danych taktycznych i operacyjnych stosowanych podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz wspomagania procesów decyzyjnych;
  11)  korzystanie z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji wykorzystywanej podczas organizowania, prowadzenia i analizowania działań ratowniczych, organizacji odwodów operacyjnych lub wdrażania procedur właściwych dla zarządzania kryzysowego;
  12)  przechowywanie dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań ratowniczych.

§ 52. 1. W stanowiskach kierowania pełnią służbę:
  1)   dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej;
  2)   dyżurni operacyjni Państwowej Straży Pożarnej;
  3)   wyznaczeni funkcjonariusze spełniający wymagania kwalifikacyjne dla dyspozytora lub dyżurnego operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Na potrzeby stanowisk kierowania zapewnia się w szczególności:
  1)   pomieszczenia spełniające wymagania w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:
a)  do obsługi zgłoszeń alarmowych oraz wspomagania lub koordynacji działań ratowniczych,
b)  zaplecza technicznego,
c)  socjalne,
d)  higieniczno-sanitarne;
  2)   urządzenia techniczne oraz systemy teleinformatyczne zapewniające realizację zadań wynikających z § 51.

§ 53. W stanowiskach kierowania zapewnia się:
  1)   urządzenia do rejestrowania treści zgłoszeń alarmowych, czasu oczekiwania na nawiązanie połączenia, czasu przyjęcia zgłoszenia, czasu obsługi zgłoszenia oraz korespondencji prowadzonej w stanowisku kierowania;
  2)   automatyczne systemy zapewniające alarmowanie lub dysponowanie sił i środków oraz bieżące nadzorowanie gotowości operacyjnej;
  3)   sprzęt i aparaturę do pozyskiwania oraz przetwarzania informacji na potrzeby działań ratowniczych;
  4)   zasilanie awaryjne i gwarantowane.

§ 54. 1. Podmioty ksrg na obszarze powiatu przekazują szczegółowe dane do stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o braku możliwości podjęcia działań ratowniczych albo o stanie obniżonej gotowości operacyjnej oraz informują o zadysponowaniu ich sił i środków do działań ratowniczych.
2. Stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zbiera i przekazuje do stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zbiór informacji o stanie sił i środków na swym obszarze oraz informacji o ich zadysponowaniu do działań ratowniczych.
3. Stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazuje do stanowiska kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zbiór informacji o stanie sił i środków na swoim obszarze oraz informacje o ich zadysponowaniu do działań ratowniczych.

Rozdział 9 

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 55. Plany ratownicze sporządzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc do dnia 31 marca 2012 r.

§ 56. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, ust. 2 pkt 1-3 i 6, ust. 3 pkt 3-13 i § 7, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2012 r.4)

______
1)   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151.
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.
4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 1311), które utraciło moc z dniem 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59).


Wprowadził(a):
Przemysław Dzwonkowski

Zatwierdził(a):
Przemysław Dzwonkowski


 1 | 2 | 3