Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach - wersja archiwalna

Menu podmiotoweRozporządzenie MSWiA


Informację udostępniono: 23.03.2007 10:00
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2011 09:26


Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 46 poz. 239

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

(Dz. U. z dnia 3 marca 2011 r.)


Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwanego dalej "ksrg", w szczególności w zakresie:
  1)   organizacji na obszarze powiatu, województwa i kraju;
  2)   walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi;
  3)   ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego;
  4)   dysponowania do działań ratowniczych;
  5)   kierowania działaniem ratowniczym;
  6)   prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych oraz dokumentacji funkcjonowania ksrg;
  7)   organizacji odwodów operacyjnych;
  8)   organizacji stanowisk kierowania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)   czasie interwencji - należy przez to rozumieć łączny czas trwania działań, liczony od chwili przyjęcia informacji o zdarzeniu przez stanowisko kierowania, centrum powiadamiania ratunkowego albo wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego do czasu powrotu ostatnich sił i środków podmiotów ratowniczych do miejsca stacjonowania;
  2)   czynnościach ratowniczych:
a)  podstawowych - należy przez to rozumieć czynności wykonywane w poszczególnych dziedzinach ratownictwa przez wszystkich ratowników podmiotów ksrg,
b)  specjalistycznych - należy przez to rozumieć czynności wykonywane z użyciem sprzętu specjalistycznego przez odpowiednio przeszkolonych ratowników podmiotów ksrg;
  3)   dekontaminacji wstępnej - należy przez to rozumieć działania wobec osoby eksponowanej na skażenie polegające na: zmyciu skóry odsłoniętych części ciała oraz skóry skażonej za pomocą substancji myjących, substancji dezaktywujących lub wody, usunięciu odzieży skażonej lub mogącej ulec skażeniu oraz zastosowaniu ubioru zastępczego;
  4)   dziedzinach ratownictwa - należy przez to rozumieć walkę z pożarami, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne;
  5)   gotowości operacyjnej - należy przez to rozumieć zdolność do realizowania czynności ratowniczych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa;
  6)   kierowaniu działaniem ratowniczym - należy przez to rozumieć planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych;
  7)   medycznych działaniach ratowniczych - należy przez to rozumieć działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2));
  8)   podmiotach ksrg - należy przez to rozumieć jednostki Państwowej Straży Pożarnej, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, włączone do ksrg, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych;
  9)   podwyższonej gotowości operacyjnej - należy przez to rozumieć czasowe zwiększenie gotowości operacyjnej w sytuacji wystąpienia lub zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach lub środowisku na znacznych obszarach, lub w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;
  10)  przejęciu kierowania działaniem ratowniczym - należy przez to rozumieć wstąpienie w prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym;
  11)  segregacji poszkodowanych - należy przez to rozumieć proces wyznaczania priorytetów leczniczo-transportowych realizowany w zdarzeniach mnogich i masowych;
  12)  segregacji pierwotnej - należy przez to rozumieć segregację poszkodowanych realizowaną niezwłocznie po przybyciu na miejsce zdarzenia podmiotu ratowniczego;
  13)  segregacji wtórnej - należy przez to rozumieć segregację poszkodowanych realizowaną po wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych wobec osób poszkodowanych o najwyższym priorytecie;
  14)  wykonanie dostępu - należy przez to rozumieć stworzenie możliwości oceny stanu poszkodowanego i możliwości jego przemieszczenia;
  15)  zdarzeniu pojedynczym - należy przez to rozumieć zdarzenie, którego zagrożenia dotyczą jednej osoby poszkodowanej;
  16)  zdarzeniu mnogim - należy przez to rozumieć zdarzenie, którego zagrożenia dotyczą więcej niż jednej osoby poszkodowanej znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale określone w wyniku segregacji poszkodowanych zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym nie przekracza możliwości sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia;
  17)  zdarzeniu masowym - należy przez to rozumieć zdarzenie, w wyniku którego określone w procesie segregacji poszkodowanych zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym przekracza możliwości sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w danej fazie działań ratowniczych;
  18)  zdarzeniu nadzwyczajnym - należy przez to rozumieć zdarzenie, w którym liczba osób zagrożonych i poszkodowanych, rozmiar i stopień uszkodzenia środowiska i mienia oraz zniszczenia infrastruktury uniemożliwiają kontrolę przebiegu zdarzenia przez organy władzy publicznej.

§ 3. 1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może zawrzeć umowę cywilnoprawną z podmiotami, które dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach ratowniczych, odpowiednio na obszarze powiatu, województwa lub kraju.
2. Umowy cywilnoprawne, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:
  1)   gotowość operacyjną i podwyższoną gotowość operacyjną, z uwzględnieniem czasu dysponowania sił i środków;
  2)   zasady i procedury postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego ludzi, nagłych zagrożeń życia i zdrowia zwierząt lub wystąpienia nagłego zagrożenia mienia lub środowiska;
  3)   zakres współdziałania w celu zachowania ciągłości i skuteczności działań ratowniczych wobec zagrożonych i poszkodowanych osób, środowiska lub mienia;
  4)   organizację łączności na potrzeby działań ratowniczych;
  5)   zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych;
  6)   udział w aktualizacji analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;
  7)   udział w aktualizacji wybranych elementów powiatowych lub wojewódzkich planów ratowniczych;
  8)   udział w ćwiczeniach ratowniczych;
  9)   udział w analizowaniu działań ratowniczych;
  10)  częstotliwość i zakres prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej;
  11)  ponoszenie kosztów wyposażenia, osobowych i innych związanych bezpośrednio z udziałem w akcji ratowniczej, w szczególności kosztów materiałów zużywalnych, stosownych ubezpieczeń i profilaktyki medycznej, w tym odtwarzanie zniszczonych lub zużytych środków ratowniczych;
  12)  obszar chroniony.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do umów zawieranych z podmiotami niebędącymi podmiotami ratowniczymi, w tym z ekspertami do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistami do spraw ratownictwa z poszczególnych dziedzin ratownictwa.

Rozdział 2 

Organizacja ksrg na obszarze powiatu, województwa i kraju

§ 4. 1. Organizacja ksrg przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze powiatu, obejmuje w szczególności:
  1)   opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;
  2)   opracowanie powiatowego planu ratowniczego;
  3)   ustalenie sieci podmiotów ksrg i ich obszarów chronionych;
  4)   aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;
  5)   ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia;
  6)   przemieszczanie sił i środków ksrg do czasowych miejsc stacjonowania;
  7)   ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych;
  8)   wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych.
2. Organizacja ksrg przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze województwa, obejmuje w szczególności:
  1)   opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;
  2)   opracowanie wojewódzkiego planu ratowniczego;
  3)   ustalanie obszarów chronionych dla specjalistycznych grup ratowniczych oraz dla podmiotów ksrg przewidzianych do realizacji zadań poza terenem własnego działania;
  4)   aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz w ramach pomocy transgranicznej;
  5)   dysponowanie sił i środków specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów operacyjnych na obszarze województwa;
  6)   ustalanie zasad powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze województwa podczas działań ratowniczych.
3. Organizacja ksrg przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze kraju, obejmuje w szczególności:
  1)   aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej centralnego odwodu operacyjnego i podmiotów przewidzianych do współdziałania na obszarze kraju i poza jego granicami;
  2)   dysponowanie sił i środków centralnego odwodu operacyjnego na obszarze kraju i poza granice kraju;
  3)   opracowanie zasad powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze kraju podczas działań ratowniczych;
  4)   opracowanie zasad organizowania działań ratowniczych;
  5)   opracowanie zasad ewidencjonowania zdarzeń;
  6)   opracowanie zasad organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym;
  7)   opracowanie zasad organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych;
  8)   opracowanie zasad współpracy podczas działań ratowniczych z nadawcami programów radiowych i telewizyjnych oraz z wolontariuszami;
  9)   opracowanie zasad wsparcia psychologicznego osób uczestniczących w działaniach ratowniczych;
  10)  opracowanie zasad tworzenia przez podmioty ksrg wspólnych zespołów ratowniczych;
  11)  opracowanie zasad organizowania ćwiczeń ratowniczych;
  12)  opracowanie zasad podwyższania gotowości operacyjnej;
  13)  opracowanie zasad analizowania zdarzeń;
  14)  opracowanie zasad organizacji krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych.

§ 5. 1. Podmioty ksrg na obszarze powiatu realizują:
  1)   podstawowe czynności ratownicze;
  2)   specjalistyczne czynności ratownicze - w przypadku gdy posiadają na terenie powiatu siły i środki umożliwiające podjęcie tych czynności.
2. W przypadku gdy siły i środki podmiotów ksrg i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym na terenie powiatu są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również siły i środki podmiotów ksrg zadysponowane z obszaru województwa.
3. W przypadku gdy podmioty ksrg na terenie powiatu nie posiadają sił i środków umożliwiających podjęcie specjalistycznych czynności ratowniczych, specjalistyczne czynności ratownicze realizują siły i środki podmiotów ksrg zadysponowane z obszaru województwa.
4. W przypadku gdy siły i środki podmiotów ksrg z terenu województwa są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również podmioty ksrg zadysponowane z obszaru kraju.

§ 6. 1. Podmioty ksrg będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej tworzą na potrzeby działania ratowniczego następującą strukturę:
  1)   rota - dwuosobowy zespół ratowników wchodzący w skład zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej;
  2)   zastęp - pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego;
  3)   sekcja - pododdział w sile dwóch zastępów, w tym dowódca;
  4)   pluton - pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, w tym dowódca;
  5)   kompania - pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca;
  6)   batalion - oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca i sztab;
  7)   brygada - związek pododdziałów i oddziałów oraz dowódca i sztab;
  8)   specjalistyczna grupa ratownicza - pododdział przeznaczony do realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych.
2. W ramach pododdziałów określonych w ust. 1 pkt 4 mogą być wydzielane sekcje, a w ramach pododdziałów określonych w ust. 1 pkt 5 mogą być wydzielane sekcje lub plutony.
3. Pododdziały ratowników organizowane przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej lub według standardów międzynarodowych mogą być tworzone w innym składzie niż określono w ust. 1 pkt 4 i 5.

§ 7. 1. Ksrg na obszarze powiatu i województwa działa odpowiednio w oparciu o powiatowy lub wojewódzki plan ratowniczy, zwane dalej "planami ratowniczymi", zatwierdzane przez:
  1)   starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) - dla obszaru powiatu, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  2)   starostę i prezydenta miasta na prawach powiatu - wspólny dla obszaru miasta na prawach powiatu i powiatu mającego siedzibę władz w tym mieście, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  3)   wojewodę - dla obszaru województwa, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Plany ratownicze wspomagają organizację działań ratowniczych i zawierają w szczególności:
  1)   wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty mogące wspomagać organizację działań ratowniczych;
  2)   wykaz zadań realizowanych przez specjalistyczne grupy ratownicze;
  3)   zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych wynikających z zadań realizowanych przez podmioty ksrg;
  4)   dane teleadresowe podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej niebędących podmiotami ksrg oraz innych podmiotów mogących wspomagać organizację działań ratowniczych;
  5)   wykaz sił i środków podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej niebędących podmiotami ksrg;
  6)   graficzne przedstawienie obszarów chronionych;
  7)   wykaz ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do spraw ratownictwa, zawierający imię, nazwisko, dziedzinę oraz numer telefonu służbowego;
  8)   arkusze uzgodnień i aktualizacji planu ratowniczego.
3. Plany ratownicze w zakresie działań ratowniczych w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych są skorelowane z planami zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.3)).

§ 8. 1. Opracowanie planów ratowniczych poprzedza się przeprowadzeniem analiz:
  1)   zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu i województwa;
  2)   zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu i województwa.
2. Analizę zagrożeń, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się z uwzględnieniem co najmniej:
  1)   gęstości zaludnienia;
  2)   położenia geograficznego i dominujących warunków atmosferycznych oraz warunków przyrodniczych i turystycznych;
  3)   infrastruktury i jej stanu, z uwzględnieniem zabytków;
  4)   zagrożeń z obszarów sąsiadujących, objętych prawem górniczym, lotniczym, morskim i wodnym, oraz z poligonów i terytoriów państw sąsiednich;
  5)   liczby i skali zdarzeń.
3. Sposób opracowania analizy zagrożeń, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Analizę zabezpieczenia operacyjnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się z uwzględnieniem:
  1)   gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;
  2)   obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
  3)   określonego dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
  4)   rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewidywanych zdarzeń;
  5)   rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowniczych;
  6)   miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego;
  7)   organizacji odwodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odwodu operacyjnego.
5. Analiza zabezpieczenia operacyjnego obszarów górskich, akwenów i obszarów zalodzonych, a także obszarów objętych prawem górniczym, lotniczym, morskim i wodnym, może uwzględniać inne czasy przybycia niż określone w ust. 4 pkt 2.

§ 9. Analizę zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu w zakresie realizowania podstawowych czynności ratowniczych przez podmioty ksrg opracowują komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem:
  1)   czasów przybycia, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2;
  2)   liczby zdarzeń i liczby mieszkańców.

§ 10. Analizę zabezpieczenia operacyjnego na obszarze województwa w zakresie realizowania specjalistycznych czynności ratowniczych przez podmioty ksrg opracowują komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem:
  1)   czasów przybycia specjalistycznych grup ratowniczych;
  2)   liczby zdarzeń i liczby mieszkańców.

§ 11. 1. Z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego komendanci powiatowi (miejscy) i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej sporządzają wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrg odpowiednio na obszarze powiatu i województwa.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), a komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej - do wojewody, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg.

§ 12. 1. Plany ratownicze są aktualizowane co najmniej raz w roku.
2. Aktualizacja planów ratowniczych przebiega w trybie określonym dla ich opracowania.

Rozdział 3 

Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne


§ 13. 1. Ksrg w zakresie walki z pożarami obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do ugaszenia pożaru, a także do zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.
2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  1)   rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
  2)   zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia;
  3)   włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów, mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym;
  4)   priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających:
a)  dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuację poza strefę zagrożenia,
b)  przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników,
c)  zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom;
  5)   ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed skutkami pożaru lub wybuchu;
  6)   ocenę rozmiarów zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i prognozowanie jego rozwoju;
  7)   dostosowanie sprzętu oraz technik i środków gaśniczych i innych środków ratowniczych do rodzaju, skali i miejsca pożaru lub wybuchu;
  8)   likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia;
  9)   uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg;
  10)  oddymianie strefy zagrożenia.
3. Walka z pożarami w ramach ksrg jest prowadzona:
  1)   siłami i środkami podmiotów ksrg właściwymi ze względu na miejsce powstania pożaru;
  2)   pododdziałami lub oddziałami odwodów operacyjnych na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego.

§ 14. 1. Ksrg w zakresie walki z innymi klęskami żywiołowymi obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  1)   rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
  2)   zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia;
  3)   włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym;
  4)   priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających:
a)  dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuację poza strefę zagrożenia,
b)  przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników,
c)  zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom;
  5)   likwidację zagrożeń związanych z klęską żywiołową;
  6)   dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do rozmiaru i rodzaju klęski żywiołowej;
  7)   likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia;
  8)   uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg;
  9)   ocenę rozmiarów powstałej klęski żywiołowej.
3. Walka z innymi klęskami żywiołowymi w ramach ksrg prowadzona jest siłami i środkami podmiotów ksrg, pododdziałami lub oddziałami odwodów operacyjnych na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego.

§ 15. 1. Ksrg w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  1)   rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
  2)   zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia;
  3)   włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym;
  4)   priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających:
a)  dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia,
b)  przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników,
c)  zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom;
  5)   wykonywanie przejść, dojść i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych osób wraz z usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich i utrudniających wykonanie medycznych działań ratowniczych lub ich przemieszczanie;
  6)   stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych służących ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób z akwenów i obszarów zalodzonych oraz terenów powodziowych;
  7)   ewakuację osób z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia;
  8)   stosowanie technik bezprzyrządowych i przyrządowych oraz wykorzystanie zwierząt do poszukiwania zagrożonych osób;
  9)   ewakuację zagrożonych i poszkodowanych zwierząt poza strefę zagrożenia;
  10)  ocenę rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
  11)  oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi oraz wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego;
  12)  obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody lub innych mediów stwarzających zagrożenie;
  13)  przewietrzanie stref zagrożenia;
  14)  włączanie lub wyłączanie instalacji i urządzeń mających wpływ na rozmiar strefy zagrożenia;
  15)  stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia.
3. Działania ratownicze z ratownictwa technicznego, w zakresie wynikającym z planu ratowniczego, prowadzą podmioty ksrg z uwzględnieniem ich wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i środki ochrony indywidualnej, oraz w szczególności:
  1)   specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  2)   specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  3)   specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  4)   specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

§ 16. 1. Ksrg w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia.
2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  1)   rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
  2)   zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia;
  3)   włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym;
  4)   priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających:
a)  dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia,
b)  przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników,
c)  zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom,
d)  ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed skutkami bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne;
  5)   ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
  6)   likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia;
  7)   dostosowanie sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji niebezpiecznej w celu ograniczenia skutków wycieku, parowania lub emisji substancji niebezpiecznej;
  8)   stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji niebezpiecznych;
  9)   związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych;
  10)  zabezpieczenie terenu objętego wyciekiem substancji niebezpiecznej;
  11)  prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej;
  12)  ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia.
3. Działania ratownicze z ratownictwa chemicznego i ekologicznego, w zakresie wynikającym z planu ratowniczego, prowadzą podmioty ksrg z uwzględnieniem ich wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i środki ochrony indywidualnej oraz w szczególności specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

§ 17. 1. Ksrg w zakresie ratownictwa medycznego obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  1)   rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie segregacji pierwotnej i udział w segregacji wtórnej;
  2)   zastosowanie technik i sprzętu niezbędnych do ratowania życia i zdrowia w zależności od rodzaju, skali i miejsca zdarzenia oraz liczby osób poszkodowanych;
  3)   zapewnienie ciągłości realizowanego przez podmioty ksrg procesu ratowania osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na miejscu zdarzenia;
  4)   określenie sposobu postępowania ze sprzętem medycznym.
3. Działania ratownicze z ratownictwa medycznego, w zakresie wynikającym z planu ratowniczego, prowadzą podmioty ksrg realizujące zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

§ 18. 1. Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego zespołu ratownictwa medycznego kierujący działaniem ratowniczym może wskazać koordynatora medycznych działań ratowniczych.
2. Koordynatorem medycznych działań ratowniczych może być osoba, która posiada kwalifikacje niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych.
3. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego koordynację medycznych działań ratowniczych przejmuje kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 19. Podczas działań ratowniczych kierujący działaniem ratowniczym może korzystać z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do spraw ratownictwa, wpisanych do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7.


Wprowadził(a):
Przemysław Dzwonkowski

Zatwierdził(a):
Przemysław Dzwonkowski


1 | 2 | 3 Liczba odsłon: 11365