Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Menu podmiotoweWniosek o refundację


Informację udostępniono: 20.06.2011 11:45
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2011 11:45


KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK O DOKONANIE REFUNDACJI?

 

Podpisanie umowy o refundację stanowi podstawę prawną do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia  i składki ZUS młodocianych pracowników. Umowa określa zasady oraz terminy obowiązujące pracodawcę przy składaniu wniosków o dokonanie refundacji.
Pracodawcy zrzeszeni w cechach składają wnioski za kolejny kwartał natomiast pracodawcy rozliczający się indywidualnie dostarczają wnioski do właściwego CEiPM dotyczące danego półrocza. Zgodnie z umową o refundację każdy pracodawca powinien złożyć wniosek o wypłatę refundacji w ciągu 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Np: Pracodawca składający wniosek o dokonanie refundacji za kwartał od września 2010 r. do listopada 2010 r. powinien dostarczyć dokumenty do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży najpóźniej po 45 dniach licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego tj. od 30 listopada.

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA

 

Rozporządzenie MPiPS (Dz.U. Nr 77 poz. 518 z póź. zm.) określa, jakie załączniki powinien dostarczyć do OHP pracodawca, aby wniosek o dokonanie refundacji został rozpatrzony pozytywnie. Pierwszym załącznikiem jest „rozliczenie finansowe”. W tym druku pracodawca, zgodnie z listą płac, wyszczególnia wypłacone młodocianym w danym miesiącu kwoty, które podlegają refundacji. Należy pamiętać, że stawki wynagrodzeń, które Pomorska Wojewódzka Komenda OHP refunduje, są określone przepisami. Jeśli pracodawca wypłacił młodocianemu wyższą stawkę wynagrodzenia, we wniosku należy pomniejszyć ją do kwoty, na jaką refundacja może być zrealizowana. Kolejnym załącznikiem jest "oświadczenie o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą". Pracodawca wykazuje w siedmiowierszowej tabeli wszelkie koszty, jakie poniósł w danym miesiącu w związku z zatrudnieniem młodocianych, których dotyczy wniosek.


Oprócz tego do wniosku należy dołączyć:


- kopie list płac (za miesiące, za które przedsiębiorca ubiega się o refundację) wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez młodocianych (potwierdzeniem może być podpis na liście płac bądź, w przypadku wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe, potwierdzenie przelewu bankowego),
- kopie deklaracji ZUS - DRA,
- potwierdzenia dokonania wpłat na ubezpieczenie społeczne (wyłącznie konto "51")
- kopie zwolnień lekarskich, jeśli w danym okresie rozliczeniowym pracodawca wypłacił młodocianemu wynagrodzenie chorobowe.

 

Należy pamiętać, że refundacji podlegają tylko wynagrodzenia chorobowe wypłacane ze środków pracodawcy, nie są zaś refundowane zasiłki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wszelkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę.Wprowadził(a):
Magda Okrzes

Zatwierdził(a):
Magda Okrzes