Gmina Stare Pole - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Stare Pole 
 
Urząd Gminy 
 
Rodzaje załatwianych spraw


Ewidencja działalności gospodarczej


Informację udostępniono: 20.03.2008 11:15
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2008 11:21


I. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Stare Pole
 
II. Komórka odpowiedzialna
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Fałek Krystyna, pok. Nr 18
Numer telefonu: (0-55) 271-35-32, wew. 41
Godziny urzędowania 730 - 1530
 
III. Wymagane dokumenty
Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się na podstawie wniosku - zgłoszenia działalności gospodarczej.
 
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł na konto Urzędu Gminy: 22-8303-0006-0040-0400-0329-0001 BS Malbork o. Stare Pole.
 
Wzory wniosku zgłoszenia działalności gospodarczej można otrzymać na miejscu.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej doręcza się przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 
V. Decyzja o odmowie wpisu
Decyzję o odmowie wpisu wydaje się, gdy:
  • zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
  • zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
  • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
 
VI. Zgłaszanie zmian stanu faktycznego i prawnego
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w terminie 14 dni od powstania tych zmian.
 
Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł.
 
VII. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 
Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Wprowadził(a):
Janusz Salamonik

Zatwierdził(a):
Janusz Salamonik