Urząd Gminy Pruszcz Gdański - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański - wersja archiwalna

Menu podmiotoweWymiana dowodu osobistego


Informację udostępniono: 24.10.2013 12:52
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2013 12:52


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu.
 3. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia.
 4. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa.
 6. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
 7. Na żądanie organu: Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
  Jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne ich złożenie nie jest wymagane.

 

Opłaty:

Brak.


Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Spraw Obywatelskich – pok. numer 23

tel: 58 692-94-46; 58 692-94-27


Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.


Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Uwagi:

 

 1. Dowód osobisty jest dokumentem:
  •    stwierdzającym tożsamość osoby,
  •    poświadczającym obywatelstwo polskie,
  •    uprawniającym obywateli polskich do przekroczenia granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 2. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
  a.    osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
  b.    osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
  c.    osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
  d.    osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 3. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
 4. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
 5. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 6. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 7. Dowód osobisty odbiera się osobiście. Z wyjątkiem następujących przypadków:
  1)    dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
  2)    dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
  3)    dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
  4)    dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
  5)    dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
 8. W przypadku niemożności odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
 9. Dowód osobisty należy wymienić w razie:
  a.    zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
  b.    uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
  c.    upływu terminu ważności dowodu osobistego.
 10. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia faktów powodujących zmianę.

 


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267).
 2. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych     (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).


Wymagane załączniki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Załączniki do pobrania

 Wprowadził(a):
Sebastian Jasiak

Zatwierdził(a):
Sebastian Jasiak