Urząd Miasta Krynicy Morskiej - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Miasta Krynicy Morskiej - wersja archiwalna

Menu podmiotoweDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Informację udostępniono: 01.10.2008 13:32
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2008 13:34


Krynica Morska, 25 września 2008r.
GKB 7625/03-1/08
 
DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
            Na podstawie art. 46a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 
po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Ostrowskiego- Burmistrza Miasta Krynica Morska działającego w imieniu  inwestora:
 Gminy Miasta Krynica Morska ,ul. Górników 15. 82-120 Krynica Morska
 
ustalam następujące uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi gminnej ul. Korczaka w Krynicy Morskiej na działkach nr 669/3, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 682/3, 682/5, 682/6, 683.
 
 
 
1.      Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
·         Projekt budowlany winien uwzględniać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko z uwzględnieniem fazy budowy i eksploatacji, z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach Natura 2000
·         Plac budowy powinien być zorganizowany w taki sposób , aby nie powodował zniszczeń lub uszkodzeń roślinności i siedlisk na obszarach chronionych
·         Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany zabezpieczony przed możliwością ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu;
·         W razie awarii należy zabezpieczyć, w miejscu wykonywania robót, grunt przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn;
·         Właściwie przygotować roboty budowlane z zapewnieniem płynności robót oraz szczególnym uwzględnieniem ograniczenia hałasu i minimalizacją niszczenia zespołów roślinnych;
·         W fazie budowy prace wymagające użycia urządzeń, które emitują ponadnormatywny poziom hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej ;
·         Odpady wytwarzane w czasie budowy, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach , w warunkach zabezpieczających przed rozprzestrzenieniem się do środowiska oraz zapewnić ich sprawny odbiór;
·         Należy ograniczyć wycinkę drzew i krzewów do niezbędnego minimum oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa przeznaczone do zachowania;
·         Nie należy lokalizować nowych zjazdów w terenie leśnym
·         Po zakończeniu prac uporządkować teren
·         Teren sąsiedni do drogi gdzie zostaną zachowane lasy nadmorskie (skarpy) należy zabezpieczyć przed osuwaniem i przewracaniem pozostawionego drzewostany,
·         Należy zastosować rozwiązania zapewniające warunki ograniczające wpływ inwestycji na środowisko w fazie eksploatacji, w szczególności dotyczące rozprzestrzenienia się substancji niebezpiecznych na obszar Natura 200, znajdujące się w zasięgu inwestycji
·         zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,
·         Roboty budowlane prowadzić w porze dziennej.
·         Bazę sprzętową oraz magazyn kruszyw lokalizować w miejscu oddalonym od zabudowy mieszkalnej.
 
 
 
2.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
 
Projekt budowlany musi zawierać rozwiązania gwarantujące zachowanie obowiązujących standardów jakości środowiska.
 
3.      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
 
      Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
 
4.      Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
      Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania.
 
5.      Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 
      Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania nie jest konieczne.
 
6.      Na wnioskodawcę nakłada się następujące obowiązki:
· Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych do ziemi
 
UZASADNIENIE
 
Pan Adam Ostrowski – Burmistrz Miasta Krynica Morska, działając w  inwestora Gminy Miasta Krynica Morska wystąpił w dniu 10.07.2008r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi gminnej ul. Korczaka w Krynicy Morskiej na działkach nr 669/3, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 682/3, 682/5, 682/6, 683.
Zgodnie z art. 46, ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Niniejszej przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1, pkt  56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i może wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii:
1.      Wojewody Pomorskiego - postanowieniem nr ŚR/VII.MJ/6671-191/08 z dnia 29.07.2008r. Wojewoda stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu i jednocześnie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia,
2.      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  który, postanowieniem SE.NZ.80.491/39/HW/2631/08 z dnia 24.07.2008r. wydał opinię o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
3.      Starosty Powiatu Nowodworskiego – postanowienie nr ROŚ-7633/34/08 z dnia 30.07.2008r o braku konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko
Burmistrz  Miasta Krynica Morska postanowieniem nr GKB 7625/03c/08 z dnia 04.08.2008r. postanowił stwierdzić brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
W toku postępowania zapewniono możliwość udziału społeczeństwa poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o złożeniu wniosku oraz poprzez zamieszenie informacji o wniosku oraz o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w biuletynie informacji publicznej. W okresie wywieszenia obwieszczenia nie zgłoszono uwag. Z analizy informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wynika, że zakres wpływów na środowisko zaplanowanych prac ma charakter przejściowy, głównie w fazie realizacji projektu.
 
Zakres i skala inwestycji wskazują, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Na inwestora nie nałożono obowiązku przedstawienia analizy po realizacyjnej o której mowa w art. 56 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 48 ust 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska decyzję wydano po uzgodnieniu z:
1.            Starostą Powiatu Nowodworskiego postanowienie ROŚ-7633/34/2008 z dnia 03.09.2008r.
2.            Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym postanowienie nr SE.NZ.491/48/HW/2936/08 z dnia 08.09.2008r.
3.            Wojewody Pomorskiego postanowienie nr ŚR/VII.MJ/6671-191/08 z dnia 29.07.2008r.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miast Krynica Morska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
POUCZENIE
 
  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska
  2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
  3. Wskazany w pkt 2 termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
 
 
 
O t r z y m u j ą :
 
1.      Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg, 82-300 Elbląg ul Marymoncka 5
2.      Zarząd Parku Krajobrazowego ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna
3.      a/a – Urząd Miasta Krynica Morska
4.      Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 Poś oraz art. 49 Kpa – niniejsze wznowienie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie BIP oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 
D o w i a d o m o ś c i:
 
  1. Starostwo Powiatowe, Wydział Architektury i Budownictwa ul. Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do decyzji GKB 7625/03-1/08 z dnia 25.09.2008r.
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Miasta Krynica Morska. Miasto znajduje się na Mierzei Wiślanej między dwoma akwenami Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, w odległości ok. 15 km od nasady mierzei , 18 km od granicy z obwodem Kaliningradzkim 67 km od Elbląga i 79 km od Gdańska. Inwestycja prowadzona będzie w północnej części miasta.
Na projektowane przedsięwzięcie składa się :
- modernizacja ulicy – wymiana istniejącej nawierzchni
- budowa nowych chodników oraz wjazdów bramowych
- wykonanie oświetlenia ulicy (wymiana istniejącego oświetlenia)
- położenie sieci elektroenergetycznych.
 
Początek projektowanej ulicy rozpoczyna się na krawędzi ulicy Przyjaźni (0+000) a koniec na krawędzi ul Portowej (km 0+450,51).


Wprowadził(a):
Marcin Zaboklicki

Zatwierdził(a):
Marcin Zaboklicki