BIP Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

BIP Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu - wersja archiwalna

Menu podmiotoweOchrona środowiska


Informację udostępniono: 26.08.2013 09:22
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2014 13:23


 

 

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Rejestrem Działalności Regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Dzierzgonia


Nr rej.

Firma

1/2012

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
Sp. z o.o. ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork

2/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych COMPLEX Tomasz Grzmil

ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw

3/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański

4/2012

CLEANER Zakład Sprzątania S. J. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz, ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

5/2012

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Sp. z o.o.
ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn

6/2012

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 30, 82-440 DzierzgońObwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych - pobierz

 

 

BUDOWA STUDNI I STACJI UZDATNIANIA WODY W DZIERZGONIU

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia - pobierz

Postanowienie - pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia - pobierz

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Stacji Uzdatniania Wody" - pobierz

Załącznik - pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia - pobierz

 

Wniosek o wydanie decyzji - pobierz

Postanowienie - pobierz

Decyzjia - pobierz

 

 


Obwieszczenie Ministra Środowiska - pobierz

 

 


 

Zarządzenie nr 709/2014
Zarządzenie nr 709/2014 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z domontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrogów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń".

 


 

Dzierzgoń, dnia 15.10.2014 r.


O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Burmistrz Dzierzgonia podaje do publicznej wiadomości informację o:

przystąpieniu do opracowywania projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dzierzgoń. Dokument zawierać będzie informacje dotyczące ilości zinwentaryzowanego azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy; szacunkowe koszty ich demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania; harmonogram zadań Gminy w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ochrony przed jego szkodliwością; a także informacje na temat możliwości finansowania prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235), Burmistrz Dzierzgonia będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informował o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach. 


11 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - pobierz

 

 Wprowadził(a):
Grzegorz Chmielewski

Zatwierdził(a):
Grzegorz Chmielewski