Urząd Miejski w Brusach
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Miejski w Brusach

Menu podmiotowePełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii


Informację udostępniono: 07.02.2011 10:03
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2013 09:15


Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

Agnieszka Drzewicka

 

Kontakt:

tel. 52 39 69 325

biuro nr 15 (parter)

 

Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1.       opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2.       koordynowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3.       diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych,

4.       organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,

5.       współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

6.       organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy,

7.       wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

8.       organizowanie szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z używania alkoholu,

9.       współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

10.   współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z ustaw  dotykających problemu używania alkoholu; np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem  Policji, itp.

11.   realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

1.       opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

2.       koordynowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

3.       diagnoza problemów związanych z narkomanią,

4.       organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy związane z substancjami psychoaktywnymi,

5.       współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji działalności profilaktycznej w zakresie narkomanii,

6.       organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy,

7.       wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów wynikających z używania narkotyków,

8.       organizowanie szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z używania narkotyków,

9.       współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Posterunkiem Policji, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej itp.,

10.   organizowanie i koordynowanie działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i zapobiegawczych dla mieszkańców gminy określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

1.       tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz planowanie i realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

2.       organizowanie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3.       organizowanie szkoleń dla realizatorów zadań wynikających z ustawy np. pracowników służby zdrowia, nauczycieli,

4.       organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy,

5.       współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskim Porozumieniem Niebieska Linia, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, itp.

6.       wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.Wprowadził(a):
Halina Osowska

Zatwierdził(a):
Halina Osowska