Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku - wersja archiwalna

Menu podmiotoweRozdział III: Podział akt na kategorie archiwalne


Informację udostępniono: 05.02.2009 15:06
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2009 15:06


Rozdział III

PODZIAŁ AKT NA KATEGORIE ARCHIWALNE

   

1.      Dokumentację powstającą w wyniku działalności Biblioteki dzieli się na:
a)      dokumentację archiwalną kategorii "A"
b)      dokumentację niearchiwalną o długim okresie przechowywania (kat. B - 50 i Be – 25)
c)      dokumentację niearchiwalną o czasowej wartości praktycznej (kat. B-10, B-5).
2.      Biblioteka wytwarza akta oznaczone symbolem " A", tj. posiadające trwałą wartość historyczną, które winny zostać przekazane do archiwum państwowego na wieczyste składowanie.
3.      Symbolem " B " oznacza się kategorie dokumentacji niearchiwalnej z tym, że:
a)      symbolem " B " z dodaniem cyfr arabskich (np. B – 5) oznacza się kategorie dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy.
b)      symbolem " BC " oznacza się kategorie dokumentacji posiadającej krótkotrwałe znaczenie praktyczne, którą po pełnym jej wykorzystaniu można przeznaczyć do likwidacji, bez konieczności uzyskania zgody archiwum państwowego
c)      symbolem " BE ” z dodaniem cyfr arabskich (cyfry oznaczają liczbę lat przechowywania) oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania, ze względu na swój charakter, treść i znaczenie podlega ekspertyzie właściwego terytorialnie oddziału archiwum państwowego, które może dokonać zmiany kwalifikacji tej dokumentacji lub przejąć ją do swoich zbiorów. Zmiana kategorii może wiązać się z uznaniem dokumentacji za materiały archiwalne (kat. A).
4.      W wykazie akt kategoria archiwalna każdej teczki jest podana dla macierzystej. W innych komórkach organizacyjnych akta należy kwalifikować jako "BC”(dotyczy to dubletów pism lub ich kopii przesyłanych obiegiem do wiadomości).
5.      Pod określeniem komórki macierzystej należy rozumieć komórkę organizacyjną, do której zadań należy ostateczne opracowanie pod względem merytorycznym danego rodzaju spraw i która powinna posiadać całość zasadniczych materiałów.

 

Rozdział I: Postanowienia wstępne

Rozdział II: System kancelaryjny

 

Rozdział IV: Przyjmowanie i rejestracja korespondencji

Rozdział V: Ogólne zasady obiegu akt

Rozdział VI: Przyjmowanie wpływów

Rozdział VII: Otwieranie i sprawdzanie wpływów

Rozdział VIII: Rozdzielanie i doręczanie wpływów

Rozdział IX: Zasady, formy i tryb pisemnego załatwiania spraw

Rozdział X: Sporządzanie czystopisów i podpisywanie pism

Rozdział XI: Wysyłanie pism

Rozdział XII: Postępowania z aktami poufnymi

Rozdział XIII: Przechowywanie akt

Rozdział XIV: Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego

Rozdział XV: Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Rozdział XVI: Obieg informacji w bibliotece

Rozdział XVII: Kontrola pracy biurowej

Rozdział XVIII: Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej oraz w przypadku zmian wynikających ze stosunku pracy

Rozdział XIX: Nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi

Rozdział XX: Informacje końcowe

Załączniki

 Wprowadził(a):
Elżbieta Gogolin

Zatwierdził(a):
Elżbieta Gogolin